“STRAŻAK, TO POSTAĆ CZŁOWIEKA O NIESKAZITELNYM SERCU, DOBROCZYNNY I WIELKODUSZNY, MIŁUJĄCY LUDZI I NIOSĄCY IM POMOC, KTÓRY Z NARAŻENIEM ŻYCIA RATUJE BLIŹNIEGO I JEGO DOBYTEK”

Mieszkańcy Buska, zdając sobie dokładnie sprawę jak wielką gwarancją bezpieczeństwa dla ochrony ich mienia jest mieć w swoich murach własną ochotniczą straż pożarną, postanowili wszelkimi siłami jednostkę taką w Busku zorganizować. Pierwsza notatka o założeniu ochotniczej straży pożarnej znajduje się w państwowym wojewódzkim archiwum w Kielcach i pochodzi z roku 1896. Dokumenty te pisane są w języku rosyjskim. W roku 1900 powstał w Busku “komitet organizacyjny ochotniczej straży pożarnej” liczący 9 członków. Na czele tego komitetu stał młody pełen energii i temperamentu mistrz ślusarski w państwowym uzdrowisku w Busku Zdroju – Karol Pawłowski.

POZOSTALI CZŁONKOWIE TO:

 • MICHAŁ ŻELICHOWSKI – NAUCZYCIEL 3 KLASOWEJ SZKOŁY W BUSKU ZDROJU
 • JAN WRZESIŃSKI – SEKRETARZ SĄDU W BUSKU
 • MIECZYSŁAW PYTLEWSKI – MISTRZ ŚLUSARSKI
 • WŁADYSŁAW SIKORSKI – NACZELNIK POCZTY W BUSKU
 • WŁADYSŁAW DĄBROWSKI – OBROŃCA SĄDOWY
 • EDWARD SĘDEK – KUPIEC
 • JAN KRÓL – ZNANY DZIAŁACZ LUDOWY, POSEŁ NA SEJM W 1928 ROKU
 • WINCENTY MAJEWSKI – WŁAŚCICIEL WILLI “SULISŁAWIANKA”

Pierwsze zebranie członków ochotniczej straży pożarnej odbyło się w dniu 26 listopada 1901 roku. Na tym zebraniu wybrano pierwszy zarząd naszej jednostki.


PREZESEM ZOSTAŁ WYBRANY:

 • DR MEDYCYNY DYREKTOR UZDROWISKA W BUSKU ZDROJU – SZYMON ISAJEW.

NA CZŁONKÓW ZARZĄDU WYBRANO:

 • DR STANISŁAWA JASIŃSKIEGO
 • DR JÓZEFA RADZISZEWSKIEGO.

ZASTĘPCAMI ZOSTALI WYBRANI:

 • WITOLD KUCZKOWSKI – SĘDZIA BUSKIEGO SĄDU
 • ANTONI SULIMIERSKI – LEKARZ SZPITALA ŚW. MIKOŁAJA

PIERWSZYM NACZELNIKIEM ZOSTAŁ WYBRANY:

 • KAROL PAWŁOWSKI, ZAŚ JEGO ZASTĘPCĄ KACPER CZERWIŃSKI.

NA GOSPODARZ WYBRANO:

 • WINCENTEGO MAJEWSKIEGO.

Po tym historycznym zebraniu członkowie naszej jednostki mimo, że nie mieli jeszcze dostatecznej ilości sprzętu strażackiego ćwiczyli musztrę w swoich ubraniach cywilnych. W dniu 9 września 1902 roku nadeszła radosna wiadomość z Kielc. Jednostka nasza została oficjalnie zarejestrowana przez ówczesnego gubernatora. Było to wielkie wydarzenie dla mieszkańców, a w szczególności dla ludzi młodych, którzy mieli możliwość wyżycia się i pokazania publicznie swoich umiejętności w walce z “czerwonym kurem”. Pragnę nadmienić, że na ogólną liczbę mieszkańców buska tj. 4300 obywateli, do straży wstąpiło 80 młodych ludzi.

Strażacy ci dzielili się na następujące oddziały:

 • TOPORNICY
 • RATOWNICY
 • SIKAWKOWi
 • WODNICY
 • ODDZIAŁY OCHRONY.

Na zakup sprzętu i umundurowania członkowie organizowali loterie fantowe, zbiórki pieniędzy od ofiarnych mieszkańców oraz dają występy teatralne dla społeczeństwa buskiego.

W roku 1904 nasza jednostka wyjeżdżała już do pożarów, gdyż była w posiadaniu wozu konnego wyposażonego w sprzęt strażacki. Posiadanie takiego wozu oraz dwóch sikawek ręcznych stawiało osp w Busku Zdroju w rzędzie straży nowoczesnych. Stanowiło wyraz wielkiej dumy, zarówno strażaków jak i mieszkańców buska. Pierwsza inwentaryzacja sprzętu i umundurowania miała miejsce w 1906 roku. Ogólna wartość sprzętu wyniosła wtedy 1356 rubli.

Jednostka nasza brała udział w wielu groźnych pożarach jak chociażby ten z 1910 roku w stopnicy, gdzie walnie przyczynił się do skutecznego zdławienia tego pożaru. W mieście do największych pożarów należy zaliczyć pożar w 1912 roku gdzie spłonęło kilka budynków i stodół północnej ściany ulicy Kilińskiego. Przybyły z pomocą straże z Chmielnika, Stopnicy i Pińczowa. Po tym pożarze ludność zakupiła trzecią ręczną sikawkę oraz kilka odcinków węża.

W czasie pierwszej wojny światowej w okresie toczących się walk o Busko, jednostka osp z narażeniem życia gasiła pożary zabudowań mieszkańców. Nie zrażały ich wybuchy pocisków artyleryjskich, które wybuchały w pobliżu palących się domów. Pod płaszczykiem ochotniczej straży pożarnej powstaje w 1915 roku P. O. W. (polska organizacja wojskowa), której założycielem i komendantem był Józef Piłsudski. W czasie odwrotu wojsk austriackich, członkowie rozbrajają jeden z oddziałów austriackich. Wszyscy członkowie P. O. W. należeli do ochotniczej straży pożarnej. Pod pozorem tej organizacji prowadzili musztry i ćwiczenia w terenie. W dniu 11 listopada 1918 roku polska odzyskała niepodległość.

Następne ważne wydarzenie w historii naszej jednostki to dzień 3 maja 1926 roku. Podczas obchodów 135 rocznicy chwalenia konstytucji 3 maja – jednostce naszej został przekazany sztandar. Sztandar ten został nam przekazany w obecności władz powiatowych i miejskich oraz licznie zgromadzonego społeczeństwa buska. Ta doniosła uroczystość została uwieczniona na fotografii, która do dziś zdobi ścianę naszej świetlicy.

W kolejnych latach członkowie niosą pomoc w wielu klęskach żywiołowych jak pożary i powodzie. Do największych powodzi można zaliczyć powódź w 1934 roku gdy wylała Wisła. Za ofiarną pracę z groźnym żywiołem jednostka otrzymała pochwałę ostatnie lata okresu międzywojennego od roku 1935 do 1939 były latami wytężonej pracy naszych członków. W roku 1936 ochotnicza straż pożarna otrzymuje od rady miasta dwu frontowy plac na budowę remizy między ulicami Kilińskiego i Kościuszki (były budynek Bepu). Mając własny plac i materiały rozważa się możliwość czy ten plac nadaje się pod budowę. Budowa remizy nie następuje gdyż wszystkich zaskoczyła wojna w 1939 roku.

Wybuch ii wojny światowej przerwał działalność osp w Busku Zdroju. Wznowiono ją dopiero w październiku 1940 roku. Straż liczyła wówczas 3 oficerów, 7 podoficerów i 21 szeregowych. W 1942 roku naczelnikiem został Stefan Mazurkiewicz, a stan kadry powiększył się do 75 osób. Większość strażaków aktywnie uczestniczyła w działalności organizacji podziemnych, szczególnie armii krajowej. W 1941 roku dzięki ofiarności i wyszkoleniu buskich strażaków ocalał magazyn broni i amunicji A.K. mieszczący się na Nadolu.
W latach 1943-1944 polegli na polu chwały w walce z hitlerowcami druhowie:

 • WŁADYSŁAW PIOTROWSKI
 • ZDZISŁAW ZEMŁA
 • JULIAN DYTKOWSKI
 • ZYGMUNT KENDRA

W dniu 22 czerwca 1947 roku w obecności władz powiatowych i miejskich oraz licznie zebranej ludności miasta został przekazany uroczyście, odnowiony sztandar przechowany w czasie zawieruchy wojennej.

W dniu 25 sierpnia 1958 roku zmarł długoletni powiatowy komendant osp mjr pożarnictwa Wacław Hiżycki. Po śmierci majora Hiżyckiego komendantem zostaje jego dotychczasowy zastępca p.por. Pożarnictwa Radosław Kałamaga, który daje się poznać jako młody, energiczny i pełen temperamentu oraz polotu działacz społeczny.

W drugiej połowie 1948 roku następuje ukończenie budowy świetlicy strażackiej. Dalsza jej rozbudowa ma miejsce aż do roku 1958.

W dniu 25 sierpnia 1958 roku zmarł długoletni Powiatowy Komendant OSP mjr pożarnictwa Wacław Hiżycki. Po śmierci majora Hiżyckiego Komendantem zostaje jego dotychczasowy zastępca ppor. pożarnictwa Radosław Kałamaga, który daje się poznać jako młody, energiczny i pełen temperamentu działacz społeczny.

W drugiej połowie roku 1948 następuje ukończenie budowy świetlicy strażackiej. Dalsza jej rozbudowa ma miejsce aż do roku 1958. Należy wspomnieć, iż mniej więcej w tym samym czasie nastąpiły zmiany ustawowe dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce. 4 lutego 1950 roku Sejm uchwalił ustawę o ochronie p.poż. i jej organizacji. Na mocy tego aktu prawnego został powołany Urząd Centralny – Komenda Główna Straży Pożarnych, która podlegała Ministrowi Gospodarki Komunalnej. Od 1954 roku nadzór nad ochroną przeciwpożarową przejął Minister Spraw Wewnętrznych. W tym samym czasie przy prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych powołano Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej i Komendy Powiatowe. Zlikwidowaniu uległy Urzędy Wojewódzkie, starostwa oraz oddzielne organy samorządowe. Ustawa określiła, że wszyscy pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe stanowią Korpus Techniczny Pożarnictwa, na czele którego stoi Komendant Główny Straży Pożarnych.
W służbie strażackiej ppłk. Radosław Kałamaga spędził prawie 40 lat. Urodził się 4 stycznia 1931 roku w Busku-Zdroju. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1945 roku wyjechał do Świebodzina, gdzie rozpoczął naukę w zawodzie ślusarz-mechanik. Po 2-letniej nauce powrócił do Buska do ukochanej i umiłowanej przez siebie kielecczyzny. Mając zamiłowanie do pożarnictwa w roku 1949 wstąpił w szeregi OSP Busko-Zdrój – za pośrednictwem której skierowany został na oficerski kurs pożarniczy do Łodzi. Po ukończeniu kursu 1 czerwca 1952 roku rozpoczął służbę w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Busku-Zdroju na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego. Przez całe swoje życie szkolił się i doskonalił min. Uzyskał dyplom mistrzowski w zawodzie mechanik pojazdowy. W 1965 roku ukończył liceum ogólnokształcące, a w 1969 roku uzyskał dyplom ukończenia Szkoły Oficerów pożarnictwa w Warszawie. Dnia 1 marca1959 roku otrzymał powołanie na stanowisko Komendanta Rejonowego i pełnił tą funkcje do 31 marca 1991 roku, kiedy to odszedł na zasłużona emeryturę.
Pan ppłk. Radosław Kałamaga w okresie swej długoletniej służby wniósł duży osobisty wkład we właściwe organizowanie ochrony ppoż. na Ziemi Buskiej. Szczególne osiągnięcia uzyskał
w inicjowaniu i udzielaniu pomocy w budowie strażnic OSP oraz modernizacji obiektów ZSP. Aktywnie współpracował z terenowymi organami administracji państwowej, inspirując ich działalność
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki jego umiejętnościom mechanicznym w 1985 roku przygotował motopompę PO-5 dzięki której reprezentacja województwa kieleckiego zdobyła Mistrzostwo Polski w sporcie pożarniczym w Gdańsku. W latach 1991-2002 był Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Wojewódzkim OSP w Kielcach.
Za działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany min.
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
• Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
• Medalem XXX-lecia PRL,
• Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem ,,Za zasługi dla Pożarnictwa”,
• Brązowym Medalem ,, Za zasługi w Ochronie Porządku Publicznego”
• Odznaką ,,Za Zasługi dla Kielecczyzny”.
• Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kielcach w 1984 roku został wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych Funkcjonariuszy Pożarnictwa Województwa Kieleckiego.

W roku 1990 pppłk. Zdzisław Radosław Kałamaga pełniący funkcję Komendanta Zawodowej i Rejonowej Straży Pożarnej przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł 27 stycznia 2013r.

Na jego miejsce zostaje powołany mł. bryg. inż. Henryk Kocjan ( 1990-1999).

Pan mł. bryg. inż. Henryk KOCJAN urodził się 13 października 1956r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Służbę w Straży Pożarnej rozpoczął jako podporucznik pożarnictwa dnia 1 sierpnia 1980 r. w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Początkowo wykonywał zadania dowódcy kompanii a następnie starszego wykładowcy. Od dnia 1 lutego 1983r. kontynuował służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju piastując kolejno różne stanowiska, począwszy od oficera ds. operacyjno-szkoleniowych poprzez funkcję Komendanta Zawodowej Straży Pożarnych, a następnie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W roku 1992 na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej Komenda Rejonowa Straży Pożarnych zostaje przekształcona w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, a Zawodowa Straż Pożarna w Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą PSP. Był to okres szczególnie wytężonej pracy organizacyjno-szkoleniowej związanej z wprowadzaniem nowych struktur organizacyjnych Straży Pożarnej oraz przygotowanie jej do nowych zadań ratowniczych nałożonych nową ustawą. Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju został wyżej wspomniany mł. bryg. inż. Henryk Kocjan, a jego Zastępcą – asp. sztab. Marek Grzesiak.


Państwowa Straż Pożarna w ostatnim dziesięcioleciu z rozwarstwionej organizacyjnie (terenowej i resortowej) służby zajmującej się przede wszystkim gaszeniem pożarów, stała się mobilną służbą ratowniczą wchodzącą w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – stanowiącą ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. W tym okresie nastąpiły w naszej służbie kolosalne zmiany jakościowe, organizacyjne, szkoleniowe, ale przede wszystkim sprzętowe. Zmienił się zasadniczo zakres naszego działania, określony jako ochrona życia, zdrowia i mienia podczas walki z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi, w tym ratownictwa: technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.
Jedną z ważniejszych akcji dowodzonych przez Komendanta Kocjana była powódź w roku 1997 obejmująca teren powiatu buskiego, która trwała 18 dni. Powierzchnia zalanych terenów wynosiła 1727 ha.
W akcji tej uczestniczyło;
• 187 samochodów gaśniczych
• 31 samochodów specjalnych
• 2 pompy dużej wydajności
• 41 motopomp
• 1292 ratowników.

mł.bryg. Henryk KOCJAN w dużym stopniu przyczynił się rozpoczęcia prac związanych z budową nowego obiektu strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju. W roku 1997 Urząd Rejonowy przekazał dla KR PSP w Busku – Zdroju w zarząd, na czas nieokreślony działkę zlokalizowaną przy ulicy Waryńskiego.
W 1999 roku został ogłoszony przetarg na budowę obiektu, który wygrało biuro projektowe ,,FORTUNKA” z Kielc.

W związku z reformą administracji publicznej z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowa Komenda Rejonowa PSP w Busku-Zdroju została przekształcona w Komendę Powiatową PSP w Busku-Zdroju.

Dnia 30 września 1999 roku mł.bryg. Henryk Kocjan zakończył czynną służbę zawodową w Państwowej Straży Pożarnej.

Od 1 października 1999 roku do 31 sierpnia 2004 roku Komendą Powiatową PSP w Busku-Zdroju kierował mł. byg.mgr inż. Grzegorz Jankowski.

Pan mł.bryg. Grzegorz Jankowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w dniu 1 sierpnia 1980 roku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Busku-Zdroju na stanowisku referenta, po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe i ogólne, uzyskując w roku 1988 tytuł inżyniera pożarnictwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w roku 2003 tytuł magistra na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Osiągane wyniki w służbie, zaangażowanie oraz predyspozycje dowódcze zadecydowały, że w latach 1989-2006 zajmował wiele stanowisk służbowych o charakterze dowódczym. Pełnił funkcje Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Chmielniku, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.

W latach 2000-2003 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju posiadała następujące samochody:

 • 2 samochody gaśnicze ( GCBA6/32 i GCBA5/24)
 • 2 samochody operacyjne (Lanos i Polonez)
 • 2 samochody kwatermistrzowskie (Star 200 i Renault Master)
 • 1 samochód do zagospodarowania Volkswagen
 • autobus Jelcz PR110

W roku 2000 został rozstrzygnięty przetarg na budowę obiektu nowej siedziby Komendy, z wyborem wykonawcy robót. Realizacją inwestycji zajęło się Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ,,Kartel” S.A. w Łanach (koło Wodzisławia), firma z długoletnimi tradycjami i wieloletnim doświadczeniem budowlanym. W dniu 20 grudnia 2000 roku został uroczyście wmurowany akt erekcyjny pod budowę nowej strażnicy.

W dniu 1.06.2001 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju powołany został asp. sztab. mgr Kazimierz ZABŁOTNY, zastępując na nim asp. sztab. Marka Grzesiaka, który z dniem 30.04.2001 roku po ponad 30 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Latem 2001 roku teren powiatu buskiego został ponownie dotknięty przez powódź. W wyniku intensywnych opadów deszczu nastąpił gwałtowny przybór wód w rzekach Wisła i Nida, co doprowadziło do pojawienia się przecieków z wałów przeciwpowodziowych.
Wystąpiły lokalne podtopienia budynków i dróg na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów. Przy usuwaniu skutków powodzi uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu buskiego oraz z powiatów sąsiednich, 10 kadetów z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie i Kompania Wodna z Poznania.

Ważnym wydarzeniem dla strażaków buskiej KP PSP był dzień 31 maja 2003 roku gdzie do użytku został uroczyście oddany nowy budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju zlokalizowany przy ulicy Waryńskiego 29 „A”. Oddanie do użytku nowej strażnicy połączone było z Wojewódzkimi Obchodami ,,Dnia Strażaka 2003”. Jest to nowoczesny budynek na miarę XXI wieku. Składa się on  z budynku administracyjnego i części garażowej, połączonych ze sobą przeszklonym łącznikiem. Łączna powierzchnia budynku wynosi 3 204 m2, a jego kubatura – 18 900 m3. Środki finansowe na budowę strażnicy pochodziły z Budżetu Państwa, Wojewody Świętokrzyskiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach i Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju.

1 września 2004 roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Grzegorza Jankowskiego i powołał go na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie.

W okresie od 1 września 2004 roku do 28 kwietnia 2006 roku Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju był st. kpt. mgr inż. Kazimierz Ścibiło.

Pan st. kpt. Kazimierz Ścibiło urodził się dnia 4 sierpnia 1971 roku w Kędzierzynie Koźlu. Ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie następnie Szkołę Główną Służby Pożarniczej Warszawie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. W buskim garnizonie służy od 1992 roku. W latach 1999-2004 był Dowódcą buskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W roku 2004 stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Busku-Zdroju wynosił:
• 56 etatów dla funkcjonariuszy( w tym):
– 11 oficerów,
– 17 aspirantów,
– 21 podoficerowie,
– 6 strażaków
• 1,5 etatu dla pracowników cywilnych.

Ważną rolę w życiu buskiej straży pożarnej odgrywał sport. W dniu 19 września b.r. w ramach „Dni Buska” odbywał się w Busku Zdroju Bieg Zdrojowy. Zawody rozgrywane były w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Komendę Powiatową PSP w Busku Zdroju w konkurencji biegu na dystansie 1000 metrów reprezentował mł. kpt. Grzegorz Kralka. Konkurencja ta została zakończona zdobyciem przez naszego zawodnika bardzo dobrego II miejsca.

W dniu 22 września 2004 roku reprezentacja KP PSP w Busku – Zdroju brała udział w VIII edycji finałowych rozgrywek strażackich piątek piłkarskich o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP gdzie wywalczyła wysokie II miejsce. Reprezentację KP PSP Busko – Zdrój stanowili: mł. kpt. Grzegorz Kralka, st. asp. Marek Poniewierski, kpt. Zbigniew Dziurewicz, ogn. Jerzy Józefiak, mł. asp. Robert Walasek, kpt. Tomasz Skrzypek, asp. Mariusz Majcher, kpt. Grzegorz Wilk i st. kpt. Kazimierz Ścibiło.

W dniach 23-25 listopada 2005 roku na obiektach sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju oraz Gimnazjum Samorządowego w Stopnicy zostały rozegrane XI Mistrzostwa Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Głównego. Tutejsza Komenda była jednym z organizatorów w/w mistrzostw, w których udział brały reprezentacje wszystkich województw oraz czterech Szkół Pożarniczych.
Imprezę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele: Komendanta Głównego PSP, Wojewody Świętokrzyskiego, władze samorządowe powiatu, UMiG Busko-Zdrój, Stopnicy oraz przedstawiciele Komendy Głównej PSP w Warszawie, Komend Wojewódzkich PSP i kierownictwo KW PSP w Kielcach .

W 2004 roku zakupiony został dla tutejszej Komendy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Marki ,,Renault Mascot”, który zastąpił lekki samochód ratownictwa drogowego Volkswagen Transporter.

W roku 2005 został zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT Midlum – GBA 2,5/24– który posiada 2500-litrowy zbiornik wodny, silnik o mocy 220 koni mechanicznych i nowoczesny osprzęt ,,ruberg”. Samochód został włączony do podziału bojowego tutejszej jednostki w miejsce wysłużonego GBA2,5/16 STAR 244.
W tym samym roku zakupiona została sprężarka służąca do ładownia butli nowego typu aparatów powietrznych ,,Fenzy”, wykorzystywanych do ochrony dróg oddechowych podczas akcji ratowniczych w pomieszczeniach zamkniętych.

W 2005 roku KP PSP w Busku-Zdroju brała udział w Ćwiczeniach wieloszczeblowych pod kryptonimem ,,DOBRÓW 2005 roku” na temat ,,Sprawdzenie procedur działania zewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie- Zakład Produkcji Chemicznej na tle zagrożeń w województwie świętokrzyskim oraz ataku terrorystycznego na terenie zakładu”.

W 2005 roku również odbyły się ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „KWIECIEŃ – 2005”, których tematem była: „Współpraca województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w zakresie koordynacji działań ratowniczych w przypadku powodzi”. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na wale przeciwpowodziowym Nida w miejscowości Grotniki Duże oraz na przystani promowej przez rzekę Wisła w miejscowości Nowy Korczyn. W ćwiczeniach udział brały siły i środki z KP PSP Busko-Zdrój, wybrane siły z jednostek OSP z terenu gminy Nowy Korczyn oraz siły i środki z woj. małopolskiego.
Od dnia 28 marca 2006 roku zastępy JRG PSP w Busku Zdroju i OSP z terenu gminy Pacanów prowadziły akcję usuwania skutków powodzi. Podtopionych wówczas zostało 243 gospodarstwa rolne, 6 odcinków dróg gminnych było nieprzejezdnych na długości 10 km. Woda podtopiła ujęcie wody pitnej w Żabcu oraz Oczyszczalnię Ścieków w miejscowości Słupia, gm. Pacanów. Oprócz gminy Pacanów skutki nagłego ocieplenia i towarzyszących mu opadów deszczu odczuły także inne gminy powiatu buskiego, min. Solec Zdrój, Gnojono, Nowy Korczyn, Stopnica oraz Miasto i Gmina Busko Zdrój.

W okresie czasu od dnia 1 lipca 2006 do 31 lipca 2008 Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju był mł. bryg. mgr inż. Stanisław Woś.

Pan mł. bryg. Stanisław Woś ukończył Szkołę Główną SP w Warszawie.W latach 1992-1999 jako oficer pracował w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, następnie został Zastępcą Naczelnika Wydziału w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach. Od 31 grudnia 1999 roku do 2003 roku pracował jako starszy oficer w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Przez kolejny rok piastował stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Kielcach. W roku 2003 obejmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Funkcję tą pełnił do dnia 30 czerwca 2006 roku. Z dniem 1 lipca tego samego roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzkiego PSP w Kielcach powołał go stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju zatrudnionych było:
• 57 strażaków,
• 3 pracowników cywilnych.
Wśród 57 funkcjonariuszy w poszczególnych korpusach zatrudnionych było:
• 14 oficerów,
• 17 aspirantów,
• 14 podoficerowie,
• 12 szeregowych.

W dniu 29 grudnia 2006 roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przekazał na potrzeby tutejszej Komendy samochód operacyjno – rozpoznawczy LAND – ROVER DEFENDER.

30 listopada 2007 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju odbyła się uroczystość przekazania samochodu operacyjnego dla tutejszej jednostki. Akt przekazania samochodu wręczył Komendantowi Powiatowemu wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Józef Żurek, a kluczyki marszałek województwa Adam Jarubas.

26 lipca 2007. w siedzibie tutejszej Komendy odbyło się uroczyste powitanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Nowego Korczyna, która uczestniczyła w zawodach pożarniczych wg. CTIF w Revinge w Szwecji, gdzie zajęła 9 miejsce.
Na uroczystość przybyli m.in. marszałek województwa Adam Jarubas, poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak, Przedstawiciel Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia – bryg. Andrzej Raczyński, Starosta buski Jerzy Kolarz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Busku Zdroju Adam Pałys. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy PSP w Busku – Zdroju mł. bryg. Stanisław Woś.

Dnia 21 grudnia 2007 roku w siedzibie tutejszej komendy odbyło się Spotkanie Wigilijno – Opłatkowe, w którym uczestniczyli m.in. Wojewoda Świętokrzyski, Radni Sejmiku woj. Świętokrzyskiego, Naczelnik Ośrodka Szkolenia z KW PSP Kielce, Starosta Powiatowy, Przewodnicząca Rady Powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Rady Miasta, Kapelan Strażaków powiatu buskiego, Wójtowie z poszczególnych gmin, Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, Komendant Powiatowy PSP, Zastępca Komendanta Powiatowego oraz pracownicy tutejszej Komendy.
W trakcie spotkania zostały przekazane na stan tutejszej komendy przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach dwa samochody pożarnicze: GCBA 5/39 – MAN i podnośnik hydrauliczny PMT – 25 D- MAN.

Przy współudziale środków finansowych pochodzących z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach i Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju został zakupiony na potrzeby KP PSP Busko-Zdrój nowoczesny sprzęt ratowniczy firmy ,,HOLMATRO”. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 67 000,00 zł.
W dniu 3 maja 2008 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2008. W punkcie kulminacyjnym obchodów nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru dla KP PSP, ufundowanego przez mieszkańców ziemi buskiej. Obchody Dnia Świętego Floriana były okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz przekazania samochodów pożarniczych dla jednostek ochotniczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Długą listę gości otwierali eurodeputowany Czesław Siekierski, posłowie Mirosław Pawlak, Konstanty Miodowicz, Andrzej Pałys, Henryk Mincarz i z-ca komendanta głównego straży pożarnej, generał Janusz Skulich, przybyli także: wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa Adam Jarubas, delegacje strażaków z Węgier i Ukrainy.

W dniu 1 września 2008 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju został powołany przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach mł. bryg. mgr inż. Ścibiło Kazimierz dotychczasowy Dowódca JRG w Busku – Zdroju. Uroczystość powołania odbyła się w budynku Komendy Powiatowej z udziałem pracowników Komendy.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju wyniósł:
• 58 etatów dla strażaków,
• 2 etaty dla pracowników cywilnych.
Zatrudnienie to było zgodne z limitem etatowym przyznanym w roku 2008 dla naszej Komendy.
Wśród 58 funkcjonariuszy w poszczególnych korpusach zatrudnionych było:
• 13 oficerów,
• 21 aspirantów,
• 8 podoficerowie,
• 16 szeregowych.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju wykazują duże zaangażowanie oraz osiągają znaczące sukcesy podczas różnego rodzaju zawodów sportowych.
We wrześniu 2009 roku buska jednostka wygrała pierwsze eliminacje okręgowe Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Strażaków w piłce nożnej.Buską jednostkę reprezentowali: mł. bryg. Kazimierz Ścibiło, 
kpt. Grzegorz Kralka, st. str. Wiesław Francuz, mł. kpt. Tomasz Galus, 
sekc. Krzysztof Cholewa, st. kpt. Artur Brachowicz, st. str. Konrad Kuza, str. Konrad Wawrzyk, mł. asp. Marcin Wójcik, st. kpt. Zbigniew Dziurewicz, st. str. Marcin Kita, kpt. Robert Bujny.

Buscy strażacy w VIII Otwartych Mistrzostwach Województwa świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie w rankingu jednostek Państwowej Straży Pożarnej zajęli pierwsze i trzecie miejsce. To stawia naszą jednostkę w gronie najlepszych zespołów w województwie. Buską Jednostkę reprezentowały dwie drużyny  w składzie: st. kpt. Grzegorz Wilk, mł. kpt. Piotr Dziedzic, mł. asp. Piotr Ryk, sekc. Krzysztof Cholewa, sekc. Wiesław Francuz, sekc. Mariusz Prosianowski, st. str. Konrad Kuza, str.Artur Ściubisz. Należy wspomnieć, iż Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Nowego Korczyna na Olimpiadzie Sportów Pożarniczych w Ostrawie spośród 49 startujących drużyn z całego świata zajęła wysokie siódme miejsce.

W celu dostosowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego do standardów unijnych rozpoczęto prace związane z tworzeniem Systemów Powiadamiania Ratunkowego w województwie świętokrzyskim.
Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrum powiadamiania ratunkowego na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie utworzone jedno WCPR w Kielcach oraz 5 Powiatowych CPR.
W związku z powyższym trwają prace nad utworzeniem CPR w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Busku –Zdroju, który obejmie powiat buski, staszowski i kazimierski. Realizacja projektu jest przewidziana na rok 2012.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju dysponuje następującym sprzętem:
• Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN – GCBA 5/40
• Średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT Midlum – GBA 2,5/24
• Samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT Mascott- SLRT 1/25
• Podnośnik hydrauliczny SH-25 MAN
• Samochód kwatermistrzowski STAR 266
• Samochód lekki kwatermistrzowski RENAULT Master – SAKW
• Samochód operacyjny JRG – LAND ROVER
• Samochód operacyjny KP – VOLKSWAGEN Passat
• Pompa wysokiej wydajności HL-200
• Pompa wysokiej wydajności – ZP-680 – M90/8
• Stacja uzdatniania wody
• Łodź z silnikiem ,,Merkury” + przyczepka

W roku 2009 tutejsza Komenda wzbogaciła się o następujący sprzęt:
• Zakupiono Zestaw uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa chemicznego i ekologicznego firmy ,,LUKAS”.
• Zakupiona została motopompa do wody zanieczyszczonej WT 30X .
• Zakupiono Serwer oraz oprogramowanie z ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2007-2009” w ramach przedsięwzięcia zakupu i wymiany sprzętu oraz systemów teleinformatycznych. 
Na chwile obecną tutejsza Komenda to zupełnie nowoczesna Straż Pożarna o bardzo szerokim profilu działań ratowniczych i stosunkowo dobrze wykwalifikowanej kadrze. Przybyło wiele sprzętu do niesienia pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i infrastruktury technicznej. Strażacy wyposażeni są w nowoczesne, bardziej funkcjonalne ubrania ochronne, lepszy sprzęt ochrony dróg oddechowych. Posiadamy dobre urządzenia łączności radiowej. Obecnie zatrudnionych jest:
• 15 oficerów, 
• 15 aspirantów, 
• 13 podoficerów, 
• 15 szeregowych 
• 3 pracowników cywilnych – (2 etaty cywilne).
W zdecydowanej większości są to młodzi ludzie zaangażowani i z ochotą podnoszący swoje umiejętności zawodowe dzieląc czas pomiędzy akcje ratownicze, szkolenie i prace na rzecz tut. jednostki.

11 lutego 2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Busku-Zdroju odbyła się narada roczna z udziałem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz przedstawicieli lokalnych samorządów, podczas której przedstawiono analizę z realizacji zadań w 2009 roku na terenie powiatu buskiego, analizę zagrożeń oraz analizę zabezpieczenia operacyjnego powiatu, podsumowano działania interwencyjne oraz kontrolno rozpoznawcze, omówiono stan przygotowania podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań a także przedstawiono najważniejsze zamierzenia planowane do realizacji w roku 2010.

W okresie od 17 maja 2010 roku do 16 lipca 2010 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu w Polsce południowej teren powiatu buskiego został dotknięty przez powódź. Nastąpił gwałtowny przybór wód w rzekach Wisła i Nida.
Działania przeciwpowodziowe przez zastępy JRG oraz OSP na terenie powiatu buskiego były prowadzone na terenie gmin: Pacanów, Nowy Korczyn oraz Wiślica.
Wystąpiły lokalne podtopienia budynków i dróg na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów.
W celu efektywnej obrony zagrożonych wałów niezbędne okazały się siły
i środki Straży Pożarnej z poza powiatu jak również siły wojska ze specjalistycznym sprzętem pływającym. Rozmiar i skala zdarzenia
w znacznej mierze przewyższała potencjał sprzętowy i ludzki znajdujący się w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Busku-Zdroju.
Na terenach zagrożonych zalaniem zaszła potrzeba przeprowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia. W wyniku komunikatów
o konieczności ewakuowania się, znaczna część mieszkańców opuściła zagrożone tereny samodzielnie, ewakuując wraz ze sobą mienie. Część mieszkańców w trosce o swój dobytek pozostała w miejscu zamieszkania na terenach realnie zagrożonych.
W celu usprawnienia organizacji działań prowadzonych na zagrożonych wałach przeciwpowodziowych, teren działania został podzielony na odcinki bojowe. Do kierowania poszczególnymi odcinkami bojowymi wyznaczono oficerów, aspirantów KP PSP w Busku-Zdroju oraz druhów miejscowych jednostek OSP, posiadających doświadczenie prowadzenia działań charakterze z lat poprzednich (akcje powodziowe w latach 1997, 2001 i 2006).
Ogółem zalanych obiektów odnotowano:
– 794 obiektów mieszkalnych,
– 1097 obiektów gospodarczych,
– 6 obiektów użyteczności publicznej,

W dniu 9 lipca 2010 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoja obecnością: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki st. bryg. Zbigniew Muszczak, Marszałek województwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka Koruba oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki wręczone zostały awanse oraz odznaczenia oraz na wyższe stopnie służbowe.
Podczas tej uroczystości Świętokrzyski Komendant Wojewódzki wyraził serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków z terenu powiatu buskiego za szczególne zaangażowanie w działaniach przeciwpowodziowych w miesiącach maj-czerwiec 2010 roku.

W dniu 5 września 2010 roku w Stopnicy przeprowadzone zostały Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP wg regulaminu CTIF. W zawodach tych wzięły udział 24 drużyny z terenu województwa świętokrzyskiego.
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne decyzją komisji sędziowskiej zawody rozegrane zostały jedynie w konkurencji bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami.
Powiat buski reprezentowała chłopięca MDP z Nowego Korczyna pod opieką dh Andrzej Wajsa, która w klasyfikacji generalnej uplasowała się na miejscu pierwszym.

W dniach 9-10 września na terenie zakładu produkcji Chemicznej w Dobrowie zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia manewrowe, sprawdzające procedury Zewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego z udziałem sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego i Świętokrzyskiej Brygady Odwodowej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak również służb i podmiotów współdziałających m.in. Policji, Pogotowia Ratunkowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Założenie do ćwiczeń obejmowało pięć zasadniczych epizodów, które spowodowały określoną reakcję służb ratowniczych oraz innych podmiotów zaangażowanych w ćwiczenia. Zaplanowane epizody następowały kolejno po sobie tworząc ciąg wydarzeń w układzie chronologicznym.

W dniu 29 października 2010 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę asp. Janusza Chłosty. Ciepłymi słowami żegnał go Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Kazimierz Ścibiło oraz pracownicy Komendy.
Pan Janusz Chłosta służbę w ochronie przeciwpożarowej pełnił od dnia 02 lipca 1990 roku. Rozpoczynał ja na stanowisku pomocnika przodownika roty w Zawodowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. W swej karierze przechodził przez kolejne stanowiska służbowe aż do Zastępcy Dowódcy JRG PSP w Busku-Zdroju.
Za swoją ofiarną służbę wyróżniony został następującymi odznaczeniami:
• Brązowym medalem ,, Za zasługi dla pożarnictwa”
• Srebrnym medalem ,, Za zasługi dla pożarnictwa”

W dniu 8 listopada 2010 roku w obecności Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki Koruby, Marszałka Województwa Świetkorzyskiego – Adama Jarubasa, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Zbigniewa Muszczaka  i wszystkich zaproszonych gości, na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyła się uroczystość związana z przekazaniem Ciężkiego Samochodu Ratownictwa Drogowego dla naszej Komendy.
Projekt zakupu samochodu został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Projekt ten nosi nazwę: Usprawnienie systemu bezpieczeństwa komunikacyjnego  w zakresie działań ratowniczych na drogach wojewódzkich w oparciu  o sprzęt specjalistyczny Państwowej Straży Pożarnej.  Ciężki samochód Ratownictwa Drogowego, jaki otrzymali strażacy  z Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju oprócz powiatu buskiego, operacyjnie będzie zabezpieczał pozostałe, zlokalizowane na południu woj. świętokrzyskiego powiaty, min.: staszowski, jędrzejowski, pińczowski oraz kazimierski.
15 listopada 2010 roku przy współudziale środków finansowych pochodzących ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz Urzędów Gmin: Stopnica, Gnojno, Pacanów, Solec-Zdrój, jak również Polskich Składów Budowlanych został zakupiony dla tutejszej Komendy samochód lekki kwatermistrzowski Ford TRANSIT, który będzie wykorzystywany do działań ratowniczo – gaśniczych z pompą wysokiej wydajności HL-200 jak również do zaopatrzenia podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

W dniu 15 grudnia 2010 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyło się coroczne, świąteczne spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości jak również wszystkich pracowników tutejszej Komendy.
Uroczysta Wigilię zapoczątkowało powitanie przybyłych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju – mł. bryg. Kazimierza Ścibiło, który podziękował gościom za przybycie, a następnie złożył życzenia radosnych, pełnych spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym w nadchodzącym nowym 2011 roku.
Podczas spotkania Harcerze z Komendy Hufca ZHP w Busku-Zdroju przekazali na ręce Komendanta Powiatowego Betlejemskie Światełko Pokoju będące symbolem nadziei, radości, oraz ciepła, jakie niosą Święta Bożego Narodzenia

.

22 lutego 2011 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Busku-Zdroju odbyła się narada roczna z udziałem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz przedstawicieli lokalnych samorządów, podczas której przedstawiono analizę z realizacji zadań w 2010 roku na terenie powiatu buskiego, analizę zagrożeń oraz analizę zabezpieczenia operacyjnego powiatu, podsumowano działania interwencyjne oraz kontrolno rozpoznawcze, omówiono stan przygotowania podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań a także przedstawiono najważniejsze zamierzenia planowane do realizacji w roku 2011.

Ostatniego lutego 2011r żegnaliśmy odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Pana Zbigniewa Studziżura długoletniego pracownika tutejszej Komendy. W imieniu własnym oraz całej załogi podziękowania za długoletnią służbę złożył Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju mł.bryg. Kazimierz Ścibiło. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kierownictwa i kolegów.

W dniu 27 maja na bazie magazynowej materiałów niebezpiecznych, należących do przedsiębiorstwa ,, Hydrogeotechnika” w Rzędowie gmina Tuczępy zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia manewrowe, sprawdzające procedury Zewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego z udziałem sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego i Świętokrzyskiej Brygady Odwodowej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak również służb i podmiotów współdziałających m.in. Policji, Pogotowia Ratunkowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Głównym zadaniem ćwiczeń była koordynacja działań kilkunastu jednostek w rejonie zagrożenia , bezpośrednia współpraca w działaniu , a także doskonalenie umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem , w szczególności przez strażaków pracujących w aparatach tlenowych , w warunkach zagrożenia chemicznymi oparami trującymi.
Ćwiczono również zasady dowodzenia akcją i posługiwania się nowoczesną łącznością.

W dniu 3 czerwca 2011 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka., W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki wręczone zostały awanse oraz odznaczenia na wyższe stopnie służbowe. Przy tej okazji oficjalnie został przekazany i wprowadzony do służby lekki samochód kwatermistrzowski Ford Transit zakupiony dzięki pomocy finansowej samorządów. Poświęcenia samochodu dokonał kapelan strażaków ks. Tadeusz Szlachta w asyście  ks. Mirosław Tomasika.

W miesiącu wrześniu 2011 roku po raz kolejny na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju przyjechała delegacja strażaków z miasta partnerskiego Szigetszentmiklos na Węgrzech. W organizację pobytu włączyła się równiej jednostka z OSP Zbludowic. Węgierscy strażacy gościli w Busku-Zdroju od 9 czerwca do 12 czerwca br.

W dniu 30 czerwca 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Stanisława Rybaka. Podziękowania za wzorową służbę oraz wspólna pracę złożył w imieniu swoim oraz całej załogi Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Kazimierz Ścibiło.

Z dniem 1 lipca 2011 roku nastąpiły zmiany w kierownictwie naszej Komendy oraz Dowództwie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju został powołany dotychczasowy Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Busku-Zdroju Pan st.kpt. Robert Bujny natomiast na stanowisko Dowódcy JRG w Busku-Zdroju mianowany został st. bryg. Zbigniew Dziurewicz dotychczasowy Zastępca Dowódcy JRG w Busku-Zdroju. Akt powołania odczytał i wręczył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg. Zbigniew Muszczak.
W uroczystej zbiórce udział wzięli Vicestarosta Powiatu buskiego Pan Stanisław Klimczak, Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Waldemar Sikora, Prezes zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Busku-Zdroju Adam Pałys oraz Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju nadkom. Roman Sobczak.

W dniach 21-24 września 2011 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju mł.bryg.Kazimierz Ścibiło, st.kpt.Grzegorz Stoczkiewicz, dh Rafał Paradziej – Prezes jednostki OSP Zbludowice, dh Rafał Janik z OSP Zbludowice oraz Mirosław Wieczorek pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju gościli w Szigetszentmiklós na zaproszenie Hajsa Tibora Komendanta straży Pożarnej węgierskiego miasta partnerskiego Gminy Busko-Zdrój. Wizyta miała na celu nie tylko zaciśnienie współpracy pomiędzy dwoma krajami, ale również wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie pożarnictwa.
30 września br. w Sali konferencyjnej tutejszej Komendy odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Pana asp. Janusza Marca dotychczasowego Zastępcy Dowódcy JRG w Busku-Zdroju.

3 grudnia 2011 roku przeprowadzone zostały w Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu. Ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP z terenu gminy Busko – Zdrój. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników, stanu sprzętu technicznego oraz umiejętności pracowników podczas prowadzenia akcji- jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Dowódcą działań był st.kpt. Robert Bujny – Zastępca Komenda Powiatowego PSP w Busku-Zdroju.

23 grudnia 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju zorganizowano przed Świętami Bożego Narodzenia uroczyste spotkanie opłatkowe dla wszystkich pracowników Komendy. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli pracownicy Komendy, a spotkanie swoją obecnością zaszczycili zaproszony przez Komendanta: Członek zarządu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Ryski oraz przedstawiciele samorządów.Podczas spotkania panowała bardzo świąteczna i serdeczna atmosfera, wszyscy złożyli sobie życzenia, podzielili się opłatkiem, wspólnie zaśpiewali kolędy i spożyli tradycyjne wigilijne potrawy.

29 lutego 2012 roku na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyła się uroczystość pożegnania aspiranta sztabowego Jarosława Wleciała, który zakończył służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Aspirant sztabowy Jarosław Wleciał podjął służbę w straży pożarnej w 1991 roku zaczynając od stanowiska stażysty,dowódzcy zastępu, dowódcy sekcji a w ostatnim czasie pełnił służbę jako Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej . Na każdym stanowisku wykazywał wiele profesjonalizmu, odpowiedzialności, rzetelności i oddania. Miłym akcentem spotkania były licznie składane życzenia i podziękowania, a także kwiaty i upominki darowane na pamiątkę przez przełożonych i kolegów.

03 lutego 2012 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Busku-Zdroju odbyła się narada roczna z udziałem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz przedstawicieli lokalnych samorządów, podczas której przedstawiono analizę z realizacji zadań w 2011 roku na terenie powiatu buskiego, analizę zagrożeń oraz analizę zabezpieczenia operacyjnego powiatu, podsumowano działania interwencyjne oraz kontrolno rozpoznawcze, omówiono stan przygotowania podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań a także przedstawiono najważniejsze zamierzenia planowane do realizacji w roku 2012.

Tutejsza Komenda jest współorganizatorem ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegającego pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom”. W 2012 roku eliminacje szczebla gminnego /miejsko-gminnego/ przeprowadzono we wszystkich gminach powiatu buskiego. W eliminacjach na szczeblu miejsko-gminnym i gminnym udział wzięło 128 uczestników, natomiast na szczeblu powiatu 59 uczestników. Do eliminacji wojewódzkich OTWP zakwalifikowali się zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych eliminacji powiatowych. Działania podejmowane przez funkcjonariuszy mających za zadanie organizację oraz nadzór nad przebiegiem poszczególnych etapów eliminacji OTWP polegały m.in. na opracowaniu pytań na poszczególne etapy eliminacji wraz z kluczami odpowiedzi, obsłudze w charakterze jury eliminacji miejsko – gminnych i gminnych, zapewnieniu materiałów szkoleniowych, pozyskaniu środków finansowych na zakup nagród i upominków dla uczestników, organizowaniu pogadanek i pokazów dla uczniów, uczestnictwie w roli opiekuna na eliminacjach wojewódzkich, powiadamianiu władz samorządowych oraz lokalnej prasy
o prowadzonej akcji. Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej co przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego.

Dnia 8 czerwca 2012 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Tegoroczne obchody miały szczególną oprawę ze względu na przypadającą rocznice 20 – lecia Państwowej straży Pożarnej. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoja obecnością: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki nabryg. Zbigniew Muszczak, ,Wojewoda Świętokrzyski- Bożentyna Pałka Koruba oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, przyjaciele oraz sympatycy pożarnictwa. W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki wręczone zostały awanse oraz odznaczenia na wyższe stopnie służbowe. Przy tej okazji z racji przypadającego jubileuszu uhonorowano około 40 osób (przedstawicieli samorządów, szefów wiodących firm i instytucji). Podczas tegorocznych obchodów dnia strażaka poświęcony został samochód FORD MONDEO, który został zakupiony w roku 2011.

 

 

 

 

18 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem funkcjonariuszy i pracowników komendy powiatowej PSP w Busku-Zdroju. Spotkanie wigilijne rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Kazimierz Ścibiło witając przybyłych gości oraz strażaków i pracowników komendy. Spotkanie w komendzie zaszczycili swoja obecnością: Poseł Mirosław Pawlak, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Stanisław Woś, radni sejmiku wojewódzkiego, liderzy samorządów regionu buskiego. Funkcjonariusze komendy oraz zaproszeni goście w świątecznym nastroju łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne. Pełniący honory gospodarza spotkania Komendant Powiatowy mł.bryg.Kazimierz Ścibiło przyjął z rąk buskich harcerzy betlejemskie Światło Pokoju.

 

 

Na dzień 1 stycznia 2013 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju dysponuje następującym sprzętem:
• Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN – GCBA 5/40
• Średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT Midlum – GBA-Rt 2,5/24
• Samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT Mascott- GLBA-Rt 1/25
• Ciężki samochód ratownictwa drogowego “Mega City” SCANIA – SCRDr
• Podnośnik hydrauliczny SH-23 MAN
• Samochód kwatermistrzowski STAR 266
• Samochód lekki kwatermistrzowski FORD TRANSIT – SlKW
• Samochód operacyjny JRG – LAND ROVER
• Samochód operacyjny KP – Ford Mondeo
• Pompa wysokiej wydajności HL-200
• Pompa wysokiej wydajności – ZP-680 – M90/8
• Łodź z silnikiem ,,Merkury” + przyczepka

1 lutego 2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyła się narada roczna z udziałem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz przedstawicieli lokalnych samorządów, podczas której omówione zostały istotne sprawy związane z bezpieczeństwem pożarowym powiatu buskiego. Przewodnim tematem było podsumowanie działań prowadzonych 2012 r. oraz przedstawienie planów zadań przewidzianych do realizacji w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych oraz wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia ratownicze. Z ramienia komendy naradę prowadził Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju bryg. Kazimierz Ścibiło, który przedstawił szczegółową informacje dotyczącą pracy i osiągnięć w roku ubiegłym.

 

 

W dniu 31 stycznia na cmentarzu parafialnym w Busku-Zdroju odbyły się uroczystości pogrzebowe wieloletniego Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju ppłk. w stanie spoczynku Radosława Kałamagi. W pogrzebie uczestniczyło wiele osób pragnących pożegnać zmarłego.
42 poczty sztandarowe z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z Małopolski i Świętokrzyskiego, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP , przedstawiciel Komendanta Głównego PSP z Warszawy, szef wojewódzki OSP RP poseł Mirosław Pawlak, byli komendanci wojewódzcy PSP, władze samorządowe gminy i powiatu, rzesza przyjaciół, znajomych żegnali zmarłego wieloletniego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Busku-Zdroju ppłk. w stanie spoczynku Radosława Kałamagę.

 

 

 

 

 

Nad otwartą mogiłą pożegnali go: generał Zbigniew Muszczak Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach przypominając jego życiową i zawodową drogę i to co po sobie dla straży pożarnej i regionu pozostawił.

Z okazji Obchodów Dnia Strażaka 25 maja 2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Część oficjalna odbyła się w dość nietypowym miejscu ze względu na kapryśną aurę pogodową bo garażu znajdującym się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.. Uroczystość ta była okazją do podsumowania dotychczasowej pracy oraz wręczenia odznaczeń i awansów .Swoją obecnością zaszczycili: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka Koruba, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Zbigniew Muszczak, przedstawiciele władz z terenu powiatu buskiego oraz przyjaciele.

 

 

 

Ćwiczenia manewrowe sprawdzające procedury Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego „DOBRÓW 2013” przeprowadzone w dniu 21 czerwca na terenie Zakładu Produkcji Chemicznej w Dobrowie, gm. Tuczępy. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki z KP PSP Busko-Zdrój, KP PSP Staszów, ZSR Dobrów, siły Kompanii Gaśniczej COO „Kielce” Kompanii Gaśniczej WOO „Południe”, jednostki OSP z KSRG wchodzące w skład Powiatowej Kompanii Odwodowej z Buska-Zdroju i Staszowa oraz siły i środki ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kielce”. Dodatkowymi służbami współdziałającymi były: Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przedstawiciele GZZK.

 

 

 

 

Ćwiczenia powiatowe „POWÓDŹ 2013” – związane z usuwaniem skutków powodzi, przeprowadzone w dniu 4 października 2013 r. na terenie gminy Pacanów w miejscowości Komorów, w których uczestniczyły siły i środki z KP PSP w Busku-Zdroju oraz jednostki OSP z terenu gminy Pacanów. Ćwiczenia te składały się z 4 epizodów w tym trzech praktycznych przeprowadzonych na terenie gminy Pacanów oraz jednego epizodu aplikacyjnego na terenie gminy Nowy Korczyn.

 

W dniu 11 października 2013 r. miały miejsce ćwiczenia międzypowiatowe związane z usuwaniem skutków powodzi „AQUA 2013”, które podobnie jak w przypadku ćwiczeń powiatowych „POWÓDZ 2013”, obejmowały swym działaniem gminę Pacanów i Nowy Korczyn. Były to ćwiczenia o charakterze aplikacyjnym, mające na celu wypracowanie właściwego zamiaru taktycznego przez sztab, który funkcjonował w budynku Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju.

 

 

 

W 2013 roku Komenda Powiatowa PSP w Busku – Zdroju realizowała kursy szkoleniowe dla członków OSP podczas których przeszkolonych zostało 419 osób. Kursy te mają na celu przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu buskiego.

 

 

17 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem funkcjonariuszy 
i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju. Spotkanie wigilijne rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Kazimierz Ścibiło witając przybyłych gości oraz strażaków i pracowników komendy. Spotkanie w komendzie zaszczycili swoja obecnością : Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st.bryg. Grzegorz Ryski ,radni sejmiku wojewódzkiego, liderzy samorządów regionu buskiego. Funkcjonariusze komendy oraz zaproszeni goście w świątecznym nastroju łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne. Pełniący honory gospodarza spotkania Komendant Powiatowy bryg.Kazimierz Ścibiło przyjął z rąk buskich harcerzy betlejemskie Światło Pokoju.

 

 

W dniu 28 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej KP PSP w Busku-Zdroju odbyła się Narada Roczna, podsumowująca działalność komendy w 2013 roku. Udział w naradzie wzięli min. Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka – Koruba, Radny Sejmiku woj. Świętokrzyskiego Mieczysław Sas, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, st.bryg. mgr inż. Stanisław Woś, Wiceprezes WFOŚiGW w Kielcach, Pan Andrzej ZOCH, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu buskiego oraz strażacy KP PSP w Busku-Zdroju. Na wstępie Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Kazimierz Ścibiło przywitał wszystkich przybyłych na naradę gości, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju w 2013 r. a także głównie kierunki działania na rok 2014. 
Na zakończenie zaproszeni goście podziękowali wszystkim strażakom za dotychczasową działalność i współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

 

W dniu 11 lutego w siedzibie naszej Komendy odbyło się spotkanie prowadzone przez grupę ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie  którego tematem było ,,Prognozowanie zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem dostępnych aplikacji komputerowych”. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st.bryg.Grzegorz Ryski, Starostwa Powiatu buskiego –Jerzy Kolarz, przedstawiciele gmin powiatu buskiego, Zastępcy Komendantów Powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego oraz pracownicy odpowiedzialni za pion operacyjny w poszczególnych komendach.

W dniu 31 marca 2014 roku przeprowadzono eliminacje powiatowe XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” w którym udział wzięło 60-ciu uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich. Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie przepisów  i kształtowanie umiejętności  w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa  i ochrony przeciwpożarowej co przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego.

 

 

 

6 czerwca 2014 roku na placu Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2014 Udział w nich wzięli: Bożentyna Pałka Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, st.bryg.Grzegorz Ryski- Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach,.
burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu buskiego, Komendanci Gminni ZOSP, Prezesi zarządów Gminnych ZOSP RP, Przewodniczący Rady Powiatu, Komendant Powiatowy Policji, emerytowani funkcjonariusze oraz przedstawiciele innych współdziałających instytucji państwowych 
i samorządowych. W czasie uroczystości wręczono przyznane z okazji Dnia Strażaka odznaczenia resortowe i nominacje na wyższe stopnie służbowe Wyrazem podziękowania za działalność oraz wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie buskim było również wręczenie symbolicznych statuetek zasłużonym działaczom, przedstawicielom służb oraz instytucji współpracujących.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
• stopień starszego ogniomistrza – ogn. Anna ŁATA 
• stopień młodszego ogniomistrza -st. sekc. Artur ŚCIUBISZ 
• stopień młodszego ogniomistrz – st. sekc. Wojciech BRODA 
• stopień starszego sekcyjnego – sekc. Rafał KOBUS 
• stopień starszego sekcyjnego -sekc. Sebastian BARAN

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nadał nw. osobom następujące odznaczenia:
Srebrne Odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali: Pan Jerzy KOLARZ, Starosta Powiatu Buskiego oraz Pan Waldemar SIKORA, Burmistrz MiG w Busku-Zdroju.
Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymał mł. kpt. Sławomir CHWALIK.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP woj. świętokrzyskiego nadało: 
BRĄZOWY Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” Panu
1. Grzegorz SOLARZ 
2. Wiesław MARZEC 
3. st. sekc. Dariusz LENARTOWNICZ
4. st. sekc. Sebastian BARAN 
5. st. str. Marcin NIZIOŁEK 
6. st. str. Przemysław KOŁTON

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny PSP, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wyróżnił DYPLOMEM OKOLICZNOŚCIOWYM mł. kpt. Sławomira CHWALIKA. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach, nadbryg. Zbigniew MUSZCZAK, w dowód uznania zasług na rzecz ochrony p.poż. woj. świętokrzyskiego wyróżnił wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych Pana Józefa ZARODA, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pacanowie, za całokształt działań na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej nie tylko na terenie gminy Pacanów, ale również i powiatu buskiego.

W piątek, 3 października 2014 roku, nastąpiło oficjalne przekazanie nowego Wyspecjalizowanego Zestawu Przeciwpowodziowego dla naszej jednostki Cały zestaw ma wartość około 4 milionów złotych to – pierwsza tego rodzaju  w Polsce amfibia z wyposażeniem, łódź wiosłowa płaskodenna z silnikiem, cztery pontony nowej generacji wykonane z wzmocnionego materiału, przyczepa z rękawami powodziowymi o łącznej długości 2.5 kilometra, agregatem, motopompą pływającą, wężami tłocznymi i bogatym do nich osprzętem. amfibia o nazwie „Wydra” powstała w AMZ –Kutno sp. z o.o. Jest pojazdem transportowym, trzyosiowym ze zdolnością do pływania przeznaczonym do wykorzystania w sytuacjach klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem stanów powodziowych, podstopień, gdzie dotarcie do zalanych terenów jest niemożliwe po twardym terenie. W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr hab. Jana Winterr, funkcjonariusze pierwszej zmiany, Komendant Powiatowy, Zastępca Komendanta Powiatowego, przedstawiciele samorządów gminnego i powiatowego, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki oraz Wojewoda Świętokrzyski i ksiądz. Tadeusz Szlachta- Kapelan Powiatowy strażaków.

 

 

 

Wyspecjalizowany Zestaw Przeciwpowodziowy to efekt realizacji projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych który powstał na bazie przykrych doświadczeń kolejnych powodzi w Polsce. W jego realizację zaangażowani byli Komenda Główna PSP w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa Heleny Chodkowskiej w Warszawie, „Moratex” z Łodzi, AMZ sp. z o.o z Kutna, „Delta Rescue” z Grudziądza.

PRZEKAZANIE QUADA

Również w tym samym miesiącu nasza Komenda otrzymała quada-który jest dopełnieniem sprzętu do walki z powodzią. Oficjalne przekazanie tego sprzętu odbyło się w obecności Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Krystiana Szczepańskiego oraz Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pana Andrzeja Zocha.

Ćwiczenia

W roku 2014 Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju zorganizowała  i przeprowadziła następujące ćwiczenia na wybranych obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu buskiego:

 • ĆWICZENIA POWIATOWE NA OBIEKCIE SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO „GÓRKA” W BUSKU – ZDROJU. W ĆWICZENIACH UCZESTNICZYŁY SIŁY Z KP PSP BUSKO-ZDRÓJ, JEDNOSTKI OSP Z KSRG WCHODZĄCE W SKŁAD POWIATOWEJ KOMPANII ODWODOWEJ Z BUSKA-ZDROJU ORAZ SIŁY I ŚRODKI ZE SPECJALISTYCZNEJ GRUPY RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO COO „KIELCE 3”. DODATKOWYMI SŁUŻBAMI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYMI BYŁY: POLICJA, POGOTOWIE RATUNKOWE, HARCERSKA GRUPA RATOWNICZA, DYREKCJA SZPITALA ORAZ PRZEDSTAWICIELE GZZK
 • ĆWICZENIA TESTOWE ZE SPRZĘTEM PRZECIWPOWODZIOWYM POZYSKANYM W RAMACH PROJEKTU  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 R. NA TERENIE GMINY NOWY KORCZYN I PACANÓW W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁY SIŁY I ŚRODKI Z KP PSP W BUSKU – ZDROJU ORAZ JEDNOSTKI OSP Z TERENU GMIN.

18 grudnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno – opłatkowe z udziałem Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Stanisława Wosia oraz przedstawicieli władz samorządowych. Spotkanie było okazją złożenia wzajemnych życzeń świąteczno-noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. Komendant Powiatowy PSP w Busku – Zdroju bryg. Kazimierz Ścibiło przywitał zaproszonych gości i przyjął z rąk harcerzy Światełko Betlejemskie. Następnie Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka i Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Stanisław Woś złożyli świąteczne życzenia strażakom i ich rodzinom. Kapelan Strażaków powiatu buskiego – ks. Tadeusz Szlachta odczytał fragment Pisma Świętego i rozdał zgromadzonym opłatek, a uczestnicy łamiąc się tym opłatkiem składali sobie indywidualnie Świąteczne i Noworoczne życzenia. Po życzeniach wszyscy goście oraz strażacy zaproszeni zostali do Wigilijnego stołu, na posiłek. W spotkaniu udział wzięli: 
1. Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego – st.bryg. Stanisław Woś
2. Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu OŚ i GW w Kielcach – Andrzej Zoch
3. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Grzegorz Gałuszka
4. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Krystian Jarubas
5. Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Gądek
6. Starosta Powiatu Buskiego – Jerzy Kolarz ze swoim zastępcą
7. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemar Sikora ze swoim zastępcą
8. Prokurator Rejonowy – Cezary Kiszka 9. Komendant Powiatowy Policji- Adam Równicki
10. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Grzegorz Majsak
11. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju – Jacek Bławat
12. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Krzysztof Tułak
13. Prezes Związku Emerytów i Rencistów-Grzegorz Jankowski
14. Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ – Tadeusz Woźniak
15. Wójtowie Gmin 16. Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój – Wojciech Legawiec
17. Prezes Uzdrowiska Solec -Zdrój – Czesław Sztuk
18. Zastępca Dyrektora Sanatorium Włókniarz – Tadeusz Gryc
19. Właściciele firm z terenu powiatu buskiego Przedstawiciele prasy lokalnej. 

W dniu 18 kwietnia 2015 r na zbiorniku Radzanów odbyły się I Mistrzostwa Strażaków w Wędkarstwie Spławikowym o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju. Do startu w zawodach zapisało się 19 zawodników z komend województwa świętokrzyskiego jak również emeryci z JRG Busko-Zdrój, którzy o godzinie 6.30 stanęli na odprawie. Po rozlosowaniu stanowisk wszyscy udali się na wylosowane stanowiska przygotowując sprzęt oraz zanęty. W trakcie rywalizacji zawodnicy przeżyli ,,cztery pory roku”: padał deszcz, padał grad, świeciło i słońce co skutkowało bardzo słabymi braniami. Po 4-godzinnej turze przy wadze stanęło tylko 8 zawodników. Rywalizację wygrał Robert Wójcikiewicz z KP PSP Busko-Zdrój wagą 1125g , drugi Paweł Bobiński z KP PSP Końskie wagą 1070g a trzeci Michał Pak z KP PSP Jędrzejów

 

W dniu 4 września 2015 roku na obiekcie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia powiatowe służb ratowniczych pod kryptonimem „Rzędów 2015”.

Ćwiczenia składały się z trzech epizodów i dwóch podgrywek, które powodowały określone reakcje służb ratowniczych oraz innych podmiotów biorących udział w ćwiczeniach:

Epizod I: Pożar budynku sortowni odpadami komunalnymi.

Epizod II: Przewrócenie ułożonych stosów balet sprasowanych odpadów komunalnych, którymi zostają przyciśnięci dwaj pracownicy magazynu.

Epizod III: Pożar terenu zalesionego w pobliżu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Dodatkowo podczas ćwiczeń były dwie podgrywki w których przyciśnięty został przez kontener pracownik obsługujący wózek widłowy oraz podczas działań ratowniczo gaśniczych w lesie zasłabł ratownik.  

Ćwiczenia pozwoliły zarówno pracownikom zakładu jak również służbom ratowniczym zapoznać się oraz przypomnieć obowiązujące zasady i procedury użycia sił i środków podczas działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach, magazynach oraz na terenie zakładu. Do ćwiczeń zaangażowano następujące siły i środki:

 1. Siły i środki KP PSP Busko-Zdrój, KP PSP Staszów oraz OSP z terenu powiatu buskiego – łącznie 80 osób,
 2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Busko-Zdrój – 3      osoby,
 3. Harcerska Grupa Ratownicza – 6 osób,
 4. Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju – 10 osób,
 5. Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 1 osoba,
 6. GZZK w Tuczępach – 2 osoby.

W dniu 15 grudnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno – opłatkowe służb mundurowych z terenu powiatu buskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach, nadbryg. Zbigniew Muszczak, księża oraz kapelani Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Radni Sejmiku woj. świętokrzyskiego, Prezesi WFOŚiGW, przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Powiatu buskiego, Panem Jerzym Kolarzem oraz Burmistrzami MiG w Busku-Zdroju i Stopnicy, Wójtami z terenu powiatu, Radnymi Powiatu buskiego oraz Przewodniczącą Rady MiG w Busku-Zdroju, Prezesi i Dyrektorzy firm i instytucji, współpracujących na co dzień z naszymi służbami, emeryci Policji i PSP, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Policji i PSP oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Komendanci Powiatowi Policji i PSP przyjęli z rąk harcerzy Światełko Betlejemskie. Spotkanie było okazją złożenia wzajemnych życzeń świąteczno-noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. Po życzeniach wszyscy goście, policjanci oraz strażacy zaproszeni zostali do Wigilijnego stołu, na posiłek.

W dniu 11 stycznia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju odbyła się uroczystość przekazania do użytku nowo zakupionych pojazdów:

 1. Lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – Citroen Berlingo,
 2. Średniego samochodu gaśniczego Man 4×4 z modułem proszkowym.

Samochody zakupione zostały dzięki wsparciu finansowemu takich podmiotów jak:

 1. WFOŚiGW w Kielcach,
 2. KW PSP w Kielcach,
 3. Urząd MiG w Busku-Zdroju i Stopnicy,
 4. Urzędy Gmin w Tuczępach, Gnojnie, Pacanowie, Solcu-Zdroju, Nowym Korczynie oraz Wiślicy.

W uroczystości udział wzięli:

 1. Michał CIEŚLAK – Poseł na Sejm RP,
 2. Grzegorz GAŁUSZKA – radny Sejmiku woj. świętokrzyskiego,
 3. Mieczysław SAS – Radny Sejmiku woj. świętokrzyskiego,
 4. Krzysztof DZIEKAN – radny Sejmiku woj. świętokrzyskiego,
 5. nadbryg. Zbigniew MUSZCZAK – ŚKW PSP w Kielcach,
 6. Pan Andrzej GĄDEK – Przewodniczący rady Powiatu w Busku-Zdroju,
 7. Ksiądz Tadeusz SZLACHTA – kapelan strażaków powiatu buskiego,
 8. Pan Jerzy KOLARZ – Starosta Powiatu Buskiego,
 9. Mł. insp. Marzena PIÓRKOWSKA – komendant powiatowy Policji z Busku-Zdroju.
 10. Pan Waldemar SIKORA – Burmistrz MiG Busko-Zdrój,
 11. Pan Ryszard ZYCH – Burmistrz MiG Stopnica,
 12. Pan Paweł ZAGAJA – Wójt Gminy Nowy Korczyn,
 13. Pan Wiesław SKOP – Wójt Gminy Pacanów,
 14. Pan Adam PAŁYS – Wójt Gminy Solec-Zdrój,
 15. Pan Stanisław KRZAK – Wójt Gminy Wiślica,
 16. Pan Marek KACZMAREK – Wójt Gminy Tuczępy,
 17. Pan Zbigniew JANIK – Wójt Gminy Gnojno,

Po uroczystym przekazaniu obydwu pojazdów Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu przekazywanych pojazdów.

 

W dniu 31 stycznia  2016 roku   na zasłużoną emeryturę przeszedł po wielu latach pracy i służby mł. bryg. Grzegorz Stoczkiewicz. Ostatnie lata służby pełnił na stanowisku Kierownika Sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych. Odchodzącego strażaka żegnał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju – bryg. Kazimierz Ścibiło oraz wszyscy pracownicy tutejszej Komendy. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg pracy i służby zawodowej  strażaka, złożono podziękowania za wieloletnią służbę oraz wręczono okolicznościowe kwiaty.

15 lutego 2016 roku ze służbą pożegnał się bryg. mgr inż. Kazimierz ŚCIBIŁO, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Uroczyste zdanie obowiązków odbyło się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym w obecności zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach, st. bryg. Stanisława Wosia, zaproszonych gości oraz strażaków i pracowników cywilnych buskiej komendy. Po odczytaniu decyzji o odwołaniu, bryg. Kazimierz Ścibiło pożegnał się ze sztandarem oraz złożył meldunek o zdaniu obowiązków Komendanta Powiatowego.

Pan bryg. mgr inż. Kazimierz ŚCIBIŁO służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczynał na stanowisku dyspozytora w KP PSP w Busku-Zdroju, jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. W 2001 roku ukończył zaoczne studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i otrzymał tym samym tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Ukończył również Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W okresie pełnionej służby zajmował wiele stanowisk służbowych, m. in. dyżurnego operacyjnego, dowódcy JRG oraz w latach 2004 – 2006 stanowisko komendanta powiatowego PSP w Busku–Zdroju. Z dniem 1 grudnia 2006 roku powrócił na jednostkę ratowniczo-gaśniczą, jako dowódca. Po niespełna dwóch latach, tj. z dniem 1 września 2008 r. powołany został ponownie na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Busku-Zdroju, które nieprzerwalnie piastował do dnia 15 lutego 2016 roku.

Od początku pełnienia służby dał się poznać jako osoba sumienna i zdyscyplinowana w wykonywaniu powierzonych zadań służbowych. Niejednokrotnie udowodnił, że posiada doskonałe umiejętności dowodzenia i koordynowania skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Jako Komendant Powiatowy PSP wkładał również dużo pracy w szkolenie funkcjonariuszy i przygotowywanie ich do właściwego wykonywania obowiązków służbowych. Dbał o stałą poprawę warunków pracy i służby podległych mu strażaków i pracowników. Przez cały okres służby współpracował z jednostkami OSP z terenu powiatu buskiego.

Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złotym Znakiem Związku OSP, a także Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Policji”.

 

 

Z dniem 16 lutego 2016 roku  do czasu mianowania nowego komendanta pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju zostało powierzone dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Robertowi Bujnemu który pełnił obowiązki do dnia 15 kwietnia 2016 roku, po czym Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju mł.bryg. Arturowi Brachowiczowi.

 

8 maja 2016 r. o godzinie 9.30 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju odprawiona została Msza Święta w intencji wszystkich strażaków z terenu powiatu buskiego. Mszę świętą celebrował Ksiądz Kanonik Tadeusz SZLACHTA, zarazem kapelan strażaków powiatu buskiego. Udział we mszy wzięli strażacy z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu buskiego oraz komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju na czele z jej kierownictwem. Wśród gości znaleźli się także min.: posłowie na Sejm RP: Michał Cieślak i Krystian Jarubas, starosta powiatu buskiego – Jerzy Kolarz, burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój – Waldemar Sikora. Ponadto obecni byli także: komendant powiatowy PSP z Kazimierzy Wilekiej, mł. bryg. Kazimierz Zabłotny oraz z-ca komendanta powiatowego PSP w Pińczowie, bryg. Wojciech Bucki.

 

14 maja 2016 roku w miejscowości Radzanów odbyły się II Mistrzostwa Strażaków Województwa Świętokrzyskiego w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach oraz Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju. Na starcie stanęło 16 funkcjonariuszy PSP z terenu województwa w tym emeryci pożarnictwa. Po 4,5 godzinnej turze w ulewnym deszczu zwycięzcą został Robert Wójcikiewicz, KP PSP Busko-Zdrój z wynikiem 6220 gram przed Piotrem Bąk, KW PSP Kielce z wynikiem 2750 i Radosławem Piwnik, KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski z wynikiem 2700 gram.

Na placu zewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju 3 czerwca 2016 r. zorganizowany został uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Corocznie jest on najlepszą okazją do wręczenia odznak, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe. Otrzymali je strażacy którzy w ostatnim czasie wykazali się szczególnym zaangażowaniem w wykonywaniu swoich obowiązków oraz osoby które przyczyniają się do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi – posłowie na Sejm RP Michał Cieślak, Krystian Jarubas , Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Mieczysław Sas, Krzysztof Dziekan, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat, a także starosta buski Jerzy Kolarz, Burmistrzowie Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Stopnicy , wójtowie, przedstawiciele instytucji współdziałających z PSP oraz koledzy emeryci w tym także byli komendanci powiatowi.

 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 22 marca 2016 roku nadał SREBRNE i BRĄZOWE Odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” nw. funkcjonariuszom:

– mł. bryg. Paweł WŁODARCZYK – KW PSP Kielce
– mł. bryg. Andrzej PYZIK – KP PSP Starachowice
– kpt. Marcin BOŻEK – KP PSP Kazimierza Wielka
– mł. kpt. Michał MIARECKI – KP PSP Jędrzejów
– asp. sztab. Andrzej DOMAGAŁA – KP PSP Pińczów
– asp. sztab. Jacek CIELOCH – KP PSP Kazimierza Wielka
– asp. Henryk POŻOGA – KP PSP Skarżysko-Kamienna
– kpt. Sławomir GIBAS – KP PSP Jędrzejów
– st. kpt. Tomasz GALUS – KP PSP Busko-Zdrój
– st. kpt. Piotr DZIEDZIC – KP PSP Busko-Zdrój
– kpt. Mariusz FODYMSKI – KP PSP Pińczów
– st. asp. Piotr BĄK – KW PSP Kielce
– mł. asp. Mariusz PROSIANOWSKI – KP PSP Busko-Zdrój
– st. ogn. Aneta DUDKIEWICZ – KP PSP Włoszczowa
– mł. ogn. Rafał CISZEK – KP PSP Końskie
– sekc. Krzysztof ANTOSIK – KP PSP Końskie

     Uchwałą z dnia 22 marca 2016 roku nadało:

SREBRNY Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. mł. bryg. Grzegorz WILK, s. Kazimierza

BRĄZOWY Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

 1. mł. ogn. Marcin KITA s. Jerzego,
 2. mł. ogn. Paweł WÓJCIK s. Władysława.

       oraz 187/kadr/2016 z dnia 28.04.2016 roku nadał nw. strażakom następujące
stopnie w korpusie oficerów:

 1. st. kpt. Tomasz SKRZYPEK otrzymał awans na stopień mł. brygadiera
 2. kpt. Tomasz GALUS otrzymał awans na stopień starszego kapitana
 3. kpt. Piotr DZIEDZIC otrzymał awansna stopień starszego kapitana
 4. kpt. Mariusz MAJCHER otrzymał awans na stopień starszego kapitana.

       nadał mł. asp. Jackowi PIOTROWSKIEMU s. Ryszarda stopień aspiranta.
      

       Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach rozkazami personalnymi:
nr 3/2016 z dnia 18.04.2016 roku oraz 7/2016 z dnia 25 maja 2016 roku nadał niżej
wymienionym strażakom następujące stopnie służbowe w korpusie podoficerów:

 1. mł. ogn. Sebastian FARMAS otrzymał awans na stopień ogniomistrza,
 2. mł. ogn. Krzysztof CHOLEWA otrzymał awans na stopień ogniomistrza,
 3. mł. ogn. Wiesław FRANCUZ otrzymał awans na stopień ogniomistrza,
 4. st. sekc. Sebastian BARAN otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza,
 5. st. sekc. Rafał KOBUS otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza,
 6. st. sekc. Karol WCISŁO otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza,
 7. sekc. Rafał PODKOWA otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego,
 8. sekc. Marcin STRÓZIK otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego,
 9. st. str. Michał GRIUSIECKI otrzymał awans na stopień sekcyjnego,
 10. st. str. Radosław KAŁWA otrzymał awans na stopień sekcyjnego.

 

Dnia 15 czerwca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Busku – Zdroju odbył się uroczysty apel w związku z powołaniem na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju mł. bryg. Artura Brachowicza. Uroczystość tą swoją obecnością zaszczycili: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Stanisław Woś, starosta powiatu buskiego pan Jerzy Kolarz, burmistrzowie Buska -Zdroju i Stopnicy oraz wójtowie gmin z terenu powiatu buskiego. Uroczyste powołanie komendanta powiatowego odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami ceremoniału strażackiego. Akt nominacyjny odczytał zastępca komendanta powiatowego PSP w Busku – Zdroju mł. bryg. Robert Bujny, a następnie mł. bryg. Artur Brachowicz oficjalnie w obecności sztandaru przejął powierzone mu obowiązki odbierając z rąk zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach akt nominacyjny. Na zakończenie przybyli goście w krótkich wystąpieniach gratulowali nowo powołanemu komendantowi życząc owocnej pracy. Były kwiaty uściski rąk i ciepłe słowa.

27 czerwca 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków na stanowisku zastępcy dowódcy JRG przez st. kpt Grzegorza Karwata, który z dniem 18 czerwca 2016 r. został powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Pińczowie. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę JRG komendantowi powiatowemu PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. mgr inż. Arturowi Brachowiczowi. Następnie komendant powiatowy przedstawił przebieg służby st. kpt. Grzegorza Karwata w tutejszej komendzie. Po okolicznościowym przemówieniu strażacy podziękowali za dotychczasową służbę w buskim garnizonie, złożyli życzenia oraz gratulacje z okazji objęcia stanowiska komendanta powiatowego PSP w Pińczowie.

23 grudnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy cywilni komendy oraz emeryci pożarnictwa z koła nr 9. 
Jako pierwszy głos zabrał mł. bryg. Artur Brachowicz, Komendant Powiatowy PSP w Busku–Zdroju, który przywitał wszystkich i złożył życzenia z okazji nadchodzących świąt oraz podziękował strażakom za sumienną służbę i pracę w mijającym roku.  Następnie jak co roku grupa harcerzy z buska przekazała Betlejemskie Światełko Pokoju. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Odważnie twórzmy pokój„. 
Po udzieleniu błogosławieństwa na nadchodzące święta przez ks. Adama Paciucha kapelana buskich strażaków, przystąpiono do składania sobie nawzajem życzeń, łamiąc się opłatkiem.

24 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Busku-Zdroju odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i zdania obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Busku-Zdroju. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem apel rozpoczął się złożeniem raportu zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robertowi Sabatowi oraz wprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju. Po odczytaniu decyzji o odwołaniu mł. bryg. Roberta Bujnego ze stanowiska zastępcy komendanta powiatowego PSP  w Busku-Zdroju, st. bryg. Robert Sabat podziękował zdającemu obowiązki za wieloletnią służbę. Podkreślił jego wzorową postawę, autorytet, profesjonalizm i oddanie służbie. Serdeczne podziękowania za współpracę oraz życzenia pomyślności złożyli licznie przybyli goście: radni sejmiku woj. świętokrzyskiego Krzysztof Dziekan oraz Mieczysław Sas, starosta buski Jerzy Kolarz, burmistrz miasta i gminy w Busku-Zdroju Waldemar Sikora, kapelan strażaków powiatu buskiego ksiądz Tadeusz Szlachta oraz dyrektorzy i kierownicy instytucji z terenu powiatu buskiego. Do życzeń przyłączyli się również strażacy, pracownicy komendy oraz przyjaciele.

29 kwietnia 2017 roku na zbiorniku wodnym w Radzanowie k/Buska-Zdroju zorganizowano i rozegrano III Mistrzostwa Strażaków w Wędkarstwie Spławikowym. Zawody rozegrane zostały w dwóch kategoriach:

 1. W klasyfikacji drużynowej (stawką był Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach),
 2. W klasyfikacji indywidualnej (stawką był Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju).

W mistrzostwach udział wzięło 18 strażaków z terenu województwa świętokrzyskiego. Po oficjalnym rozpoczęciu mistrzostw przez Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Artura Brachowicza przystąpiono do losowania stanowisk przez poszczególnych zawodników. Po czterogodzinnych zmaganiach wyniki mistrzostw przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja drużynowa zawodów:

1 miejsce – KP PSP Jędrzejów – wynikiem 2365g.

2 miejsce – KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski – wynikiem 2220g.

3 miejsce – KP PSP Busko-Zdrój – wynikiem 790g.

Klasyfikacja indywidualna zawodów:

1 miejsce – Jarosław Gajda KP PSP Jędrzejów – wynikiem 1805g.

2 miejsce – Marcin Piwnik KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski – wynikiem 1285g.

3 miejsce – Robert Wójcikiewicz KP PSP Busko-Zdrój – wynikiem 790g.

Dla zwycięzców ufundowane zostały upominki, puchary okolicznościowe oraz dyplomy, które otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, mł. bryg. Artura Brachowicza. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wróciły w bardzo dobrej kondycji do wody.

 

19 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Otwarcia uroczystego apelu i powitania przybyłych gości dokonał komendant powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz. Tegoroczne obchody swoją obecnością uświetnili m.in.: Poseł na Sejm RP, Pan Michał Cieślak, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach, st. bryg. Robert Sabat,  przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego oraz gminnego, dyrektorzy i kierownicy służb i instytucji, którzy na co dzień współpracują z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, rodziny i bliscy strażaków. 
Z okazji strażackiego święta buskim strażakom wręczone zostały nst. medale oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. 

SREBRNY Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”  
1.    ogn. Wojciech BRODA.

BRĄZOWY Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
1.    kpt. Piotr RYK, 
2.    st. asp. Mateusz SZAFRANIEC,
3.    ogn. Grzegorz MARZEC.

Awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerów:
1.    mł. kpt. Sławomir CHWALIK otrzymał awans na stopień kapitana
2.    mł. kpt. Piotr RYK otrzymał awans na stopień kapitana

Awanse na wyższe stopnie w korpusie podoficerów:
1.    mł. ogn. Wojciech BRODA otrzymał awans na stopień  ogniomistrza,
2.    mł. ogn. Grzegorz MARZEC otrzymał awans na stopień ogniomistrza,
3.    mł. ogn. Artur ŚCIUBISZ otrzymał awans na stopień ogniomistrza,
4.    mł. ogn. Paweł WÓJCIK otrzymał awans na stopień ogniomistrza,
5.    st. sekc. Przemysław JANICKI otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza
6.    st. sekc. Paweł KASPEREK otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza
7.    sekc. Przemysław KOŁTON otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego
8.    sekc. Łukasz KOPACZ otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego
9.    sekc. Marcin NIZIOŁEK otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego
10.    sekc. Sebastian BŁACH otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego
11.    sekc. Aleksander GÓRNICZ otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego.

Wśród odznaczonych znaleźli się także dwaj emeryci Koła Nr 9 w Busku-Zdroju, którym Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP nadał „Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”: 
1.    Henryk TOMCZYK,
2.    Stanisław MIERZWA.

Warto nadmienić, że podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 2017, jakie odbyły się w dniu 13 maja br. w Kielcach, 3 strażaków buskiej komendy również otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe:
1.    mł. bryg. Artur Brachowicz otrzymał awans na stopień brygadiera,
2.    mł. bryg. Zbigniew Dziurewicz otrzymał awans na stopień brygadiera,
3.    mł. kpt. Paweł Wilk otrzymał awans na stopień kapitana.

Na zakończenie uroczystości zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP starszy brygadier Robert Sabat odczytał list od komendanta głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego z okazji 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. W swoim wystąpieniu pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień i awansów,  dziękując za dotychczasową, ofiarną i pełną poświęcenia służbę. 
Gratulacje i życzenia wszystkiego co najlepsze strażakom złożyli także pozostali zaproszeni goście, którzy niejednokrotnie podkreślali rangę i funkcję jaką pełni Państwowa Straż Pożarna w naszym Państwie. 

24.02.2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Busku-Zdroju odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i zdania obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem apel rozpoczął się złożeniem raportu zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz wprowadzeniem sztandaru komendy powiatowej PSP w Busku-Zdroju. Po odczytaniu decyzji o odwołaniu   mł. bryg. Roberta Bujnego ze stanowiska zastępcy komendanta powiatowego PSP   w Busku-Zdroju st. bryg. Robert Sabat złożył podziękowania zdającemu obowiązki za wieloletnią służbę na stanowisku Z-cy Komendanta Powiatowego, podkreślając jego wzorową postawę, autorytet, profesjonalizm i oddanie służbie. Serdeczne podziękowania za współpracę oraz życzenia pomyślności złożyli licznie przybyli goście: Radni Sejmiku woj. świętokrzyskiego, Krzysztof Dziekan oraz Mieczysław Sas, Starosta buski, Jerzy Kolarz, Burmistrz MiG w Busku-Zdroju Waldemar Sikora, kapelan strażaków powiatu buskiego, ksiądz Tadeusz Szlachta oraz dyrektorzy   i kierownicy instytucji z terenu powiatu buskiego. Do życzeń przyłączyli się również strażacy, pracownicy oraz przyjaciele.

 

Dnia 7.04.2017 roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, st. bryg. Adam Czajka powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju dotychczasowemu Zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Busku-Zdroju, mł. bryg. mgr inż. Markowi Lisowi, którego z dniem 1.07.2017 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju.

W dniu 29 kwietnia 2017 roku na zbiorniku w Radzanowie koła Buska-Zdroju Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju zorganizowała III Mistrzostwa Strażaków w Wędkarstwie Spławikowym. Zawody odbyły się w klasyfikacji drużynowej (Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach) oraz w klasyfikacji indywidualnej (Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju). O godzinie 6.30 na miejscu zbiórki stanęło 18 strażaków z województwa. Po krótkim przywitaniu przez Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju mł.bryg.mgr inż. Artura Brachowicza przystąpiono do losowania stanowisk przez zawodników. O godzinie 8.50 padł pierwszy sygnał do nęcenia ciężkiego a następnie po 10 minutach  przystąpiono do rywalizacji. Choć pogoda była znośna, ryby tego dnia bardzo słabo brały. Rybą dominująca był jazgarz, trafiały się również, płocie oraz leszcze. Po czterogodzinnych zmaganiach wyniki były następujące:

Klasyfikacja indywidualna zawodów:

1 miejsce – Jarosław Gajda KP PSP Jędrzejów – wynikiem 1805g

2 miejsce – Marcin Piwnik KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski – wynikiem 1285g

3 miejsce – Robert Wójcikiewicz KP PSP Busko-Zdrój – wynikiem 790g

Klasyfikacja drużynowa zawodów:

1 miejsce – KP PSP Jędrzejów – wynikiem 2365g

2 miejsce –KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski – wynikiem 2220g

3 miejsce –KP PSP Busko-Zdrój – wynikiem 790g

Wręczeniu pucharów, dyplomów oraz drobnych upominków dokonał Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju mł.bryg.mgr inż. Artur Brachowicz oraz po. Zastępca Komendanta Powiatowego mł.bryg.mgr inż. Marek Lis. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wróciły w bardzo dobrej kondycji do wody.

 

19 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Otwarcia uroczystego apelu i powitania przybyłych gości dokonał komendant powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz. Tegoroczne obchody swoją obecnością uświetnili m.in.: Poseł na Sejm RP, Pan Michał Cieślak, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach, st. bryg. Robert Sabat,  przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego oraz gminnego, dyrektorzy i kierownicy służb i instytucji, którzy na co dzień współpracują z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, rodziny i bliscy strażaków. Z okazji strażackiego święta buskim strażakom wręczone zostały nst. medale oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

SREBRNY Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

Wojciech BRODA.

BRĄZOWY Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

Piotr RYK,

asp. Mateusz SZAFRANIEC,

Grzegorz MARZEC.

 Awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerów:

mł. kpt. Sławomir CHWALIK otrzymał awans na stopień kapitana

mł. kpt. Piotr RYK otrzymał awans na stopień kapitana

 Awanse na wyższe stopnie w korpusie podoficerów:

mł. ogn. Wojciech BRODA otrzymał awans na stopień ogniomistrza,

mł. ogn. Grzegorz MARZEC otrzymał awans na stopień ogniomistrza,

mł. ogn. Artur ŚCIUBISZ otrzymał awans na stopień ogniomistrza,

mł. ogn. Paweł WÓJCIK otrzymał awans na stopień ogniomistrza,

sekc. Przemysław JANICKI otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza

sekc. Paweł KASPEREK otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza

Przemysław KOŁTON otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego

Łukasz KOPACZ otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego

Marcin NIZIOŁEK otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego

Sebastian BŁACH otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego

Aleksander GÓRNICZ otrzymał awans na stopień starszego sekcyjnego.

Wśród odznaczonych znaleźli się także dwaj emeryci Koła Nr 9 w Busku-Zdroju, którym Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP nadał „Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”:

Henryk TOMCZYK,

Stanisław MIERZWA.

 Warto nadmienić, że podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 2017, jakie odbyły się w dniu 13 maja br. w Kielcach, 3 strażaków buskiej komendy również otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe:

mł. bryg. Artur Brachowicz otrzymał awans na stopień brygadiera,

mł. bryg. Zbigniew Dziurewicz otrzymał awans na stopień brygadiera,

mł. kpt. Paweł Wilk otrzymał awans na stopień kapitana.

Na zakończenie uroczystości zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP starszy brygadier Robert Sabat odczytał list od komendanta głównego PSP w Warszawie gen. bryg. Leszka Suskiego z okazji 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. W swoim wystąpieniu pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień i awansów,  dziękując za dotychczasową, ofiarną i pełną poświęcenia służbę. Gratulacje i życzenia wszystkiego co najlepsze strażakom złożyli także pozostali zaproszeni goście, którzy niejednokrotnie podkreślali rangę i funkcję jaką pełni Państwowa Straż Pożarna w naszym Państwie.

 

15 września 2017 roku na obiekcie bazy magazynowej odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Rzędowie, należących do „Hydrogeotechnika”  Sp. z o.o. odbyły się powiatowe ćwiczenia zgrywające sił  i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb współdziałających. W ćwiczeniach brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa  świętokrzyskiego (powiat buski  i staszowski), jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu buskiego, PRM, pracownicy Nadleśnictwa Chmielnik oraz Policja. Do pracy sztabu utworzonego na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych zaproszono m.in. przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Urzędu Gminy w Tuczępach, Nadleśnictwa Chmielnik oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  z Kielc. Łącznie w ćwiczeniach udział brało 81 ratowników, 24 samochody ratowniczo-gaśnicze. Założeniem ćwiczeń było: uszkodzenie pojemnika z substancją chemiczną niewiadomego pochodzenia, pożaru magazynu, w którym składowane są farby  i rozpuszczalnik, działania medyczne związane z poparzeniem i utratą przytomności pracownika zakładu oraz  pożar lasu. Ćwiczenia były świetną okazją do sprawdzenia i doskonalenia możliwości: dojazdu samochodów ratowniczo-gaśniczych do wybranych miejsc na terenie zakładu, przegrupowania sił i środków w czasie trwania działań chemiczno-ekologicznych, udzielania kpp osobom poszkodowanym, organizacji i budowy punktów czerpania wody, organizacji dostarczania wody na duże odległości, sprawdzenia systemu łączności oraz poprawę poziomu wyszkolenia ratowników. Na podsumowaniu ćwiczeń z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat oraz komendant powiatowy PSP    w Busku-Zdroju bryg.  Artur Brachowicz podziękowali ratownikom oraz służbom współdziałającym biorących udział w ćwiczeniach za zaangażowanie     i gotowość do udziału w tak trudnych i wyczerpujących akcjach ratowniczych.

 

21 września 2017 roku w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka   Sportowego   w   Busku-Zdroju odbyły się eliminacje okręgowe rozgrywek w piłkę nożną.

W rozgrywkach udział wzięły cztery drużyny reprezentujące okręg I-szy województwa świętokrzyskiego, tj.:

– jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP nr 3 Kielce ,

– jednostka ratowniczo-gaśnicza  PSP Jędrzejów,

– jednostka ratowniczo-gaśnicza  PSP nr  2 Ostrowiec Św.,

– jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP Busko-Zdrój.

Turniej odbył się w systemie rozgrywek „każdy z każdym”.  W wyniku rozegranych meczy drużyny klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP nr 2 Ostrowiec Św.

Jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP Jędrzejów

Jednostka ratowniczo-gaśnicza  PSP Busko-Zdrój

Jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP nr 3 Kielce.

Nad poprawnością przebiegu rozgrywek nadzór sprawował naczelnik ośrodka szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Andrzej Raczyński. Na zakończenie turnieju komendant powiatowy PSP w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz wręczył kierownikom reprezentacji okolicznościowe dyplomy.

 Poza czysto sportową rywalizacją, rozgrywki mają na celu przede wszystkim propagowanie wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej sprawności fizycznej, tak niezbędnej w naszym zawodzie.

 

20 października 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju współorganizowała wojewódzki finał turnieju w piłkę nożną o puchar świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Adama Czajki. Turniej został przeprowadzony na hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju.

W zawodach udział wzięły reprezentacje 4 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP (zwycięzców poszczególnych grup kwalifikacyjnych): JRG I Kielce, JRG II Kielce, JRG II Ostrowiec Świętokrzyski i JRG Skarżysko-Kamienna. Uroczystego otwarcia turnieju  w imieniu świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP   dokonał Naczelnik  Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach st. bryg. Andrzej Raczyński.

Zwycięski puchar komendanta wojewódzkiego zdobyła reprezentacja JRG I Kielce. Kolejne miejsca zajęły:

2 miejsce: JRG II Ostrowiec Świętokrzyski,

3 miejsce: JRG II Kielce,

4 miejsce: JRG Skarżysko-Kamienna.

Puchary i dyplomy kierownikom reprezentacji  wręczyli: st. bryg. Robert Sabat – zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Artur Brachowicz komendant powiatowy PSP w Busku-Zdroju oraz miejscowi gospodarze   w osobach: Jerzy Kolarz – starosta Powiatu Buskiego i Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta     i Gminy Busko-Zdrój

 

W dniach 7-8.11.2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyły się  uroczyste zbiórki, w trakcie których Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz w obecności dowództwa oraz załogi Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Busku-Zdroju wręczył zastępcom dowódców zmian przyznane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nagrody finansowe. Nagrody zostały przyznane za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

 

13 grudnia 2017 roku dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju został poinformowany, że w miejscowości Siesławice gm. Busko-Zdrój doszło do wypadku drogowego. Pojazd, w którym podróżowało 7 osób wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Na pomoc oczekują poszkodowani. Na miejsce zdarzenia natychmiast wyjechały wszystkie służby ratunkowe, liczyła się każda minuta. Tak rozpoczęły się ćwiczenia pk. „Zima 2017”.Niekorzystne warunki atmosferyczne, niska temperatura powietrza, szybko zapadający zmrok –  z takimi przeciwnościami zmagały się wczoraj służby ratownicze podczas ćwiczeń „Zima 2017”.  Data rozpoczęcia ćwiczeń nie była przypadkowa. To właśnie o sprawdzenie się w warunkach zimowych chodziło ćwiczącym. Według scenariusza, w wyniku utrzymujących się od dłuższego czasu niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. obfitych opadów śniegu, szadzi i niskich temperatur dochodzi do wypadku pojazdu przewożącego pracowników budowlanych. Niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych powoduje, że kierowca traci kontrolę nad samochodem. Pojazd wypada z drogi i uderza w drzewo.  Samochodem łącznie podróżowało 7 osób. Na skutek zderzenia w pojeździe zostały uwięzione 4 osoby, w tym dwie nieprzytomne. O zaistniałym zdarzeniu służby powiadomił kierowca pojazdu. Symulowane zdarzenie miało na celu doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, sprawdzenie działania systemu łączności alarmowania i dowodzenia. Wspólne ćwiczenia strażaków, policjantów oraz ratowników medycznych, mają na celu współgranie działań wszystkich służb ratunkowych. Należy dodać, że    w ćwiczenia zaangażowany został również Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenia oceniał przedstawiciel świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, kpt. Kamil Wleciał.  Działania ćwiczących obserwowali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju bryg. Artur Brachowicz, Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju insp. Jakub Kosiń oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej buskiego starostwa Pan Sławomir Dalach.

 

18 grudnia 2017 roku podczas cotygodniowej odprawy służbowej z pracownikami Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych na zajmowanych stanowiskach, wręczył decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej     o przyznaniu nagród finansowych kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych

 

22 grudnia 2017 roku podczas uroczystej zbiórki komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz wręczył st. kpt. Piotrowi Dziedzicowi decyzję komendanta głównego PSP w sprawie przyznania nagrody finansowej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz wkład pracy w zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu prewencji społecznej w sali edukacji przeciwpożarowej „Ognik”. Środki finansowe na ten cel zostały przekazane z budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 

22 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju. Spotkanie wigilijne rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju  bryg. Artur Brachowicz  witając przybyłych gości oraz strażaków i pracowników komendy. Spotkanie w komendzie zaszczycili swoja obecnością liderzy samorządów regionu buskiego. Funkcjonariusze komendy oraz zaproszeni goście w świątecznym nastroju łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne. Pełniący honory gospodarza spotkania Komendant Powiatowy bryg.Artur Brachowicz  przyjął z rąk buskich harcerzy betlejemskie Światło Pokoju.

29 grudnia 2017 roku podczas odprawy służbowej z pracownikami komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz, wręczył kpt. Michałowi Świąder, naczelnikowi wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego w buskiej komendzie, przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Błaszczaka nagrodę finansową za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym.

W dniu 8 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku. W naradzie udział wzięli: Komendant WKU w Busku-Zdroju - mjr  Andrzej Tomczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  w Busku-Zdroju - nadkom. Jacek Grudzień, reprezentujący Starostę Buskiego Pan Jerzy Służalski, a także włodarze gmin powiatu buskiego, prezesi Zarządów Oddziałów Miejsko – Gminnych/Gminnych Zw. OSP RP, komendanci gminni Zw. OSP RP oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy. W trakcie narady Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego  w 2017 roku, działania szkoleniowe wykonane na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i nie tylko, zadania inwestycyjne i zakupy sprzętowe jakie udało się zrealizować w 2017 roku oraz zamierzenia i zadania do realizacji na rok 2018. Na zakończenie narady komendant powiatowy PSP podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie, władzom samorządowym za współpracę nad zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego, a druhom ochotnikom za całoroczną służbę.

2 marca 2018 roku na obiektach ostrowieckiej pływalni „Rawszczyzna” zostały zorganizowane i przeprowadzone „X Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Strażaków PSP w Pływaniu”. W zawodach uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z 13 komend powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Rywalizacja odbywała się w pięciu konkurencjach indywidualnych oraz w jednej drużynowej, a jej poziom jak   w latach poprzednich był bardzo wysoki. Strażacy rywalizowali na następujących dystansach: 25 m st. motylkowym, 50 m st. grzbietowym, 50 m st. klasycznym, 50 m st. dowolnym, 100 m st. zmiennym oraz sztafecie 4x50 m st. dowolnym. Tradycyjnie prowadzona była klasyfikacja wielobojowa, w której nagradzani byli najbardziej wszechstronni, bowiem należało wystartować we wszystkich konkurencjach indywidualnych. Na mistrzostwach bardzo dobrze spisała się reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej      w Busku-Zdroju. Sekcyjny Michał Grusiecki zajął I-sze miejsce na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym uzyskując czas 00:40,78. Reprezentacja buskiej komendy zajęła również II-gie miejsce w sztafecie w stylu dowolnym 4x50 m uzyskując czas 02:08,65. Serdecznie gratulujemy wszystkim reprezentantom buskiej komendy osiągniętych wyników. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, medale, oraz pamiątkowe dyplomy.

15 marca 2018 roku w siedzibie KP PSP w Busku-Zdroju odbyło się uroczyste wręczenie nagród strażakom reprezentującym tutejszą komendę podczas rozgrywek w tenisa stołowego na szczeblu okręgu zorganizowanych przez KP PSP w Pińczowie oraz X Mistrzostw woj. świętokrzyskiego strażaków PSP w pływaniu zorganizowanych przez KW PSP w Kielcach oraz KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Strażacy reprezentujący tutejszą komendę podczas rozgrywek   w tenisa stołowego zajęli II miejsce, co stanowi duże osiągnięcie na przestrzeni ostatnich lat. Ogromnym sukcesem buskich strażaków okazał się także udział  w mistrzostwach woj. świętokrzyskiego w pływaniu, podczas których  sekc. Michał Grusiecki zajął I-sze miejsce na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym uzyskując czas 00:40,78, a reprezentacja buskiej komendy zajęła  II-gie miejsce w sztafecie   w stylu dowolnym 4x50 m uzyskując czas 02:08,65. Podczas spotkania komendant powiatowy PSP w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz podziękował strażakom za udział w turniejach, osiągnięte rezultaty oraz życzył dalszych sportowych sukcesów.


25 maja 2018 r. w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka 2018”. Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter z uwagi na jubileusz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Buskie obchody swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP Michał Cieślak, z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Tomasz Bajerczak, starosta buski – Jerzy Kolarz, włodarze i przedstawiciele gmin, poczty sztandarowe jednostek OSP, harcerze oraz licznie przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji. Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku z-cy świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Tomaszowi Bajerczakowi przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Tomasza Skrzypka. Następnie przy dźwiękach hymnu dokonano uroczystego podniesienia na maszt flagi państwowej. Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz w swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podziękował wszystkim strażakom za ich służbę oraz zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a następnie przywitał zaproszonych gości. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć śp. sekc. Grzegorza Kolekty – tragicznie zmarłego funkcjonariusza komendy powiatowej PSP we Włoszczowie.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia awansów, odznaczeń oraz wyróżnień dla buskich strażaków (część odznaczeń została wręczona podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kielcach, w dniu 26 maja 2018 roku).

Brązowy Medal "Za długoletnią służbę" otrzymali:

            - st. kpt. Tomasz Galus,

            - kpt. Paweł Wilk,

            - asp. Mariusz Prosianowski,

            - ogn. Sebastian Farmas,

            - ogn. Wiesław Francuz,

            - ogn. Konrad Kuza.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymał:

            - bryg. Marek Lis.

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymał:

            - bryg. Artur Brachowicz,

            - bryg. Zbigniew Dziurewicz.

Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymał:

            - dh. Rafał Paradziej.

Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

            - mł. asp. Krzysztof Cholewa,

            - st. sierż. Sylwester Porąbaniec,

            - st. sierż. Mariusz Stojek.

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

            - kpt. Paweł Wilk.

Awanse na wyższe stopnie służbowe:

            - mł. bryg. Marek Lis otrzymał awans na stopień brygadiera,

            - st. kpt. Tomasz Majcher otrzymał awans na stopień młodszego brygadiera,

            - mł. asp. Mariusz Prosianowski otrzymał awans na stopień aspiranta,

            - mł. ogn. Marcin Kita otrzymał awans na stopień  ogniomistrza,

            - mł. ogn. Konrad Wawrzyk otrzymał awans na stopień  ogniomistrza,

            - st. sekc. Rafał Podkowa otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza,

            - st. sekc. Marcin Strózik otrzymał awans na stopień  młodszego ogniomistrza,

            - sekc. Michał Grusieki otrzymał awans na stopień  starszego sekcyjnego,

            - sekc. Tomasz Kaczmarski otrzymał awans na stopień  starszego sekcyjnego,

            - sekc. Mateusz Kuś otrzymał awans na stopień  starszego sekcyjnego,

            - sekc. Tomasz Olszowy otrzymał awans na stopień  starszego sekcyjnego,

            - sekc.  Damian Witkowski otrzymał awans na stopień  starszego sekcyjnego.

W trakcie obchodów laureatom konkursu plastycznego pn. „Powódź, pożar dniem czy nocą - strażak służy Ci pomocą” wręczono nagrody i wyróżnienia. Dyplom Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za udział w ogólnopolskiej zbiórce krwi „spoKREWnieni służbą” pod patronatem MSWiA otrzymało pięciu strażaków buskiej komendy. W programie znalazły się również podziękowania za dotychczasową współpracę     i służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu buskiego. Z rąk Posła na Sejm RP Michała Cieślaka oraz z-cy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP okolicznościowe listy gratulacyjne otrzymali Prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujące w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, komendant buskiego Hufca ZHP harcmistrz Teresa Leszczyńska oraz Szef Harcerskiej Grupy Ratowniczej  w Busku-Zdroju, dh Szymon Wójcik. W dalszej części obchodów głos zabrali zaproszeni goście, od których strażacy usłyszeli wiele ciepłych słów oraz podziękowania za codzienną służbę.

Na zakończenie komendant powiatowy PSP w Busku-Zdroju zaprosił wszystkich zebranych na festyn rodzinny w Parku Zdrojowym, podczas którego buscy strażacy prezentowali sprzęt oraz umiejętności ratownicze.

Zwieńczeniem uroczystości była defilada pododdziałów pożarniczych.

 

9 czerwca 2018 roku na zbiorniku wodnym w Radzanowie k/Buska-Zdroju Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju zorganizowała IV Mistrzostwa Strażaków   woj. świętokrzyskiego w Wędkarstwie Spławikowym.

Zawody odbyły się w klasyfikacji drużynowej (o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach) oraz w klasyfikacji indywidualnej (o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju). 

O godzinie 6.30 na miejscu zbiórki stanęło 23 strażaków z terenu województwa świętokrzyskiego. Po oficjalnym otwarciu zawodów przez Komendanta Powiatowego PSP    w Busku-Zdroju bryg. mgr inż. Artura Brachowicza przystąpiono do losowania stanowisk przez poszczególnych zawodników.

O godzinie 9.00 przystąpiono do rywalizacji. Po czterogodzinnych zmaganiach jej rezultaty były następujące:

Klasyfikacja indywidualna zawodów:

 1. miejsce – Radosław Piwnik z KP PSP Ostrowiec Św. (JRG Nr 2),
 2. miejsce – Tomasz Kwiecień z KP PSP Jędrzejów,
 3. miejsce – Michał Pak z KP PSP Jędrzejów,

27 sierpnia 2018 roku podczas odprawy służbowej, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania na stanowiska służbowe, którego dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju z dniem 1-go września 2018 roku mianował:

 • kpt.mgr inż. Piotra Ryka na stanowisko naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego,
 • mł. asp. Konrada Kuzę na stanowisko starszego inspektora.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz pogratulował nowo mianowanym życząc dalszych sukcesów.

W dniach 7-9 września 2018 roku na kanale Piaskowym w miejscowości Trzcinisko koło Gdańska odbyły się VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym i jednocześnie XV Mistrzostwa Polski Policji w Wędkarstwie Spławikowym.

W zawodach, które odbyły się w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej wzięło udział łącznie 62 zawodników – byli to funkcjonariusze, emeryci i renciści wywodzący się ze służb mundurowych.

Państwową Straż Pożarną województwa świętokrzyskiego stanowili zawodnicy: st.asp. Robert Wójcikiewicz z KP PSP Busko-Zdrój oraz st.sekc. Kamil Dębiński z KP PSP Jędrzejów, którzy godnie reprezentowali swoje jednostki zajmując odpowiednio 52 i 45 miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

 

W dniu 11 października 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz dokonał uroczystego wręczenia nagrody finansowej, przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, kpt. Jarosława Baran. Wręczenie nagrody odbyło się w obecności Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Zbigniewa Dziurewicza.

Nagroda została przyznana za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

20 grudnia 2018 roku podczas odprawy służbowej z pracownikami komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz, wręczył mł. bryg. Tomaszowi Majchrowi, kierownikowi sekcji ds. organizacyjno-kadrowych w buskiej komendzie, przyznaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadiera Leszka Suskiego nagrodę finansową za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz wysokie efekty w realizacji zadań służbowych.

20 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju odbyło się uroczyste spotkanie wigilijno-noworoczne, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej komendy oraz zaproszeni goście. Gospodarz uroczystości bryg. Artur Brachowicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, przywitał wszystkich przybyłych na strażacką wigilię. Komendant w swym wystąpieniu, nawiązując do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, podziękował pracownikom i funkcjonariuszom za wspólną pracę w minionym roku oraz złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia   z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Następnie po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego przez księdza kapelana Tadeusza Szlachtę wszyscy zaśpiewali kolędę, złożyli sobie życzenia, przełamując się jednocześnie opłatkiem.

24 grudnia 2018 roku miało miejsce spotkanie opłatkowe nadbryg. Adama Czajki, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  z kierownictwem oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Nadbryg. Adam Czajka w swych słowach podziękował funkcjonariuszom za wspólną służbę w mijającym roku oraz złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Po życzeniach wszyscy przełamali się opłatkiem.

31 stycznia 2019 roku był ostatnim dniem służby bryg. Zbigniewa Dziurewicza, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Z tej okazji przeprowadzono uroczysty apel z udziałem pracowników cywilnych, funkcjonariuszy   i kierownictwa buskiej komendy, a także zaproszonych gości. Podczas apelu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz podziękował bryg. Zbigniewowi Dziurewiczowi za niespełna 27-letnią nienaganną i ofiarną służbę, życząc mu zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń. Podkreślił, że gotowość do pełnienia służby, profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych do realizacji zadań służbowych, sumienność i poświęcenie to cechy kształtujące obecny wizerunek strażaka. Powinny one stanowić wzór do naśladowania dla nas wszystkich jak również dla adeptów sztuki pożarniczej.

Bryg. inż. Zbigniew Dziurewicz służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w dniu 1 maja 1994 roku na stanowisku dowódcy zastępu, jako absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W 2000 roku ukończył Zaoczne Studia Inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa oraz stopień służbowy młodszego kapitana. W okresie pełnionej służby zajmował wiele stanowisk służbowych, min.: dowódca sekcji, dowódca zmiany, zastępca dowódcy JRG PSP, na stanowisku dowódcy JRG PSP kończąc. Od początku jej pełnienia dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny i zdyscyplinowany w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych. Niejednokrotnie udowodnił, że posiada doskonałe predyspozycje oraz umiejętności dowodzenia i koordynowania skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Mocno angażował się w propagowanie zasad ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci    i młodzieży szkolnej m.in. poprzez aktywny udział w realizacji projektu ścieżki edukacyjnej "Ognik" w ramach rządowego programu "Bezpieczna +" oraz kampanii społecznej MSWiA "Czad i ogień. Obudź czujność". Wielokrotnie, wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu buskiego organizował ćwiczenia, podczas których dzielił się z nimi wiedzą    i zdobytym doświadczeniem. Za ofiarną i oddaną służbę był wielokrotnie odznaczany  i nagradzany, w tym min.:

- brązowym, srebrnym i złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa",

- brązową i srebrną odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej",

- brązowym medalem "Za długoletnią służbę".

 

12 maja 2019 roku w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Busku-Zdroju odprawiona została Msza Święta  w intencji strażaków powiatu buskiego oraz ich rodzin. Mszę koncelebrował Proboszcz Parafii, kapelan strażaków powiatu buskiego, ksiądz Tadeusz Szlachta,  a uczestniczyli w niej pracownicy, funkcjonariusze oraz emeryci, poczty sztandarowe i przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu buskiego. Swoją obecnością na Mszy Świętej buskich strażaków zaszczycili min. Poseł na Sejm RP, Pan Michał Cieślak, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz współpracujących służb.

14 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka 2019”. Buskie obchody swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP Pan Michał Cieślak, członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Pan Marek Bogusławski, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pan Maciej Gawin, starosta buski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Pan Jerzy Kolarz, włodarze i przedstawiciele gmin, komendanci gminni OSP, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, poczty sztandarowe jednostek OSP, harcerze oraz licznie przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb  i instytucji. Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej bryg. Arturowi Brachowiczowi przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Tomasza Skrzypka. Następnie został odegrany Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant powiatowy PSP w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz w swoim wystąpieniu przywitał zaproszonych gości, a następnie podziękował wszystkim strażakom za ich służbę oraz zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia awansów, odznaczeń oraz wyróżnień dla buskich strażaków.

 

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" odznaczony został:

            - mł. bryg. Tomasz Majcher.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" odznaczony został:

            - kpt. Piotr Ryk.

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został:

           - asp. Damian Kuc.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

            - kpt. Marcin Wójcik otrzymał awans na stopień starszego kapitana,

            - mł. asp. Sebastian Machnicki otrzymał awans na stopień młodszego kapitana,

            - mł. asp. Dawid Kucybała otrzymał awans na stopień aspiranta,

            - mł. asp. Krzysztof Cholewa otrzymał awans na stopień  aspiranta,

            - ogn. Sebastian Farmas otrzymał awans na stopień starszego ogniomistrza,

            - mł. ogn. Karol Wcisło otrzymał awans na stopień  ogniomistrza,

            - mł. ogn. Rafał Kobus otrzymał awans na stopień  ogniomistrza,

            - mł. ogn. Sebasttian Baran otrzymał awans na stopień  ogniomistrza,

            - st. sekc. Łukasz Kopacz otrzymał awans na stopień młodszego ogniomistrza,

            - st. sekc. Marcin Niziołek otrzymał awans na stopień  młodszego ogniomistrza,

            - st. sekc. Sebastian Błach otrzymał awans na stopień  młodszego ogniomistrza,

            - st. sekc. Aleksander Górnicz otrzymał awans na stopień  młodszego ogniomistrza,

            - st. sekc. Przemysław Kołton otrzymał awans na stopień  młodszego ogniomistrza,

            - str. Mateusz Leszczyński otrzymał awans na stopień  starszego strażaka.

 

W trakcie uroczystości za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Komendanta Głównego PSP, generała brygadiera Leszka Suskiego uhonorowany został Dowódca JRG PSP w Busku - Zdroju kpt. Piotr Ryk.           

Podczas uroczystości dokonano również poświęcenia i przekazania dwóch średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Stopnicy. Poświęcenia wymienionych pojazdów dokonał
ks. Robert Woszczycki, natomiast akty przekazania wręczyli: Poseł na Sejm RP - Pan Michał Cieślak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Pan Marek Bogusławski, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Pan Maciej Gawin oraz komendant powiatowy PSP w Busku – Zdroju – bryg. Artur Brachowicz.

Nieodzownym elementem obchodów „Dnia Strażaka” w Busku-Zdroju stał się konkurs plastyczny organizowany przez Komendę Powiatową PSP w Busku - Zdroju dla dzieci szkół podstawowych. Laureatom konkursu  pn. „Zapobiegajmy pożarom” wręczono nagrody i wyróżnienia.

Okolicznościowym dyplomem za udział w ogólnopolskiej zbiórce krwi „spoKREWnieni służbą” pod patronatem MSWiA uhonorowanych zostało trzech strażaków buskiej komendy.

W programie znalazły się również podziękowania za dotychczasową współpracę i służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu buskiego. Z rąk komendanta powiatowego PSP
w Busku – Zdroju bryg. Artura Brachowicza okolicznościowe grawertony otrzymali: Poseł na Sejm RP - Pan Michał Cieślak oraz członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Pan Marek Bogusławski. W dalszej części obchodów został odczytany skierowany do strażaków list Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP oraz głos zabrali zaproszeni goście, od których strażacy usłyszeli wiele ciepłych słów oraz podziękowania za codzienną służbę.

 

8 czerwca 2019 roku na zbiorniku wodnym w Radzanowie k/Buska-Zdroju Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju zorganizowała V Mistrzostwa Strażaków   woj. świętokrzyskiego w Wędkarstwie Spławikowym. Zawody odbyły się w klasyfikacji drużynowej (o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach) oraz w klasyfikacji indywidualnej   (o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju).  O godzinie 6.30 na miejscu zbiórki stanęło 19 strażaków z terenu województwa świętokrzyskiego. Po oficjalnym otwarciu zawodów przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju bryg. mgr inż. Marka Lisa przystąpiono do losowania stanowisk przez poszczególnych zawodników. O godzinie 8.30 przystąpiono do rywalizacji. Po czterogodzinnych zmaganiach jej rezultaty były następujące:

Klasyfikacja indywidualna zawodów:

 1. miejsce – Kasperkiewicz Piotr z KP PSP Ostrowiec Św. (JRG Nr 2),
 2. miejsce – Michał Pak z KP PSP Jędrzejów,
 3. miejsce – Adamczyk Radosław z KP PSP Włoszczowa.

W dniu 30 sierpnia 2019 roku na zbiorniku w Chańczy odbyły się XIV Wędkarskie Mistrzostwa Strażaków o  puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. W zawodach udział wzięło 33 zawodników podzielonych na drużyny dwu lub trzy osobowe.

Zawody odbyły się w jednej 5 godzinnej turze metodą dowolną. Dominowała płoć, leszcz oraz okoń. W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna z KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski JRG2 w składzie Marcin Piwnik, Radosław Piwnik oraz Piotr Kasperkiewicz, drugie miejsce zajęła drużyna KP PSP Busko-Zdrój w składzie Robert Wójcikiewicz i Sławomir Chwalik a trzecie miejsce przypadło drużynie z KP PSP Pińczów w składzie Wirecki Wiktor i Bajór Paweł.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Marcin Piwnik przed Radosławem Piwnik (obaj KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski) a trzeci był Robert Wójcikiewicz z KP PSP Busko-Zdrój.

31 października 2019 roku, w przeddzień „Wszystkich Świętych”, kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odwiedziło groby oddając hołd zmarłym funkcjonariuszom pożarnictwa. Na cmentarzach parafialnych w Busku-Zdroju oraz Dobrowodzie odmówiono modlitwę i zapalono znicze tym, którzy opuścili nasze szeregi i odeszli na wieczną służbę.

Z okazji Święta Niepodległości, w  dniu 11 listopada 2019 roku o godz. 8:00  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyła się uroczysta zmiana służby, w której udział wzięło kierownictwo komendy oraz zmiany służbowe. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Busku-Zdroju bryg. Arturowi Brachowiczowi przez dowódcę JRG PSP w Busku-Zdroju, kpt. Piotra Ryka. Następnie podniesiono na maszt flagę państwową, odśpiewano hymn państwowy, po czym Komendant Powiatowy PSP    w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz odczytał okolicznościowy list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Święta Niepodległości.

16 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijno-noworoczne, w którym uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych powiatu buskiego, tj.: Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Policji wraz z pracownikami cywilnymi i emerytami oraz zaproszonymi gośćmi. Spotkanie, dzięki uprzejmości księdza dziekana Marka Podymy, zorganizowano w gościnnych progach plebanii parafii pw. Świętego Brata Alberta w Busku – Zdroju. Gościem honorowym był biskup pomocniczy diecezji kieleckiej ksiądz Andrzej Kaleta. Honory gospodarzy pełnili: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju bryg. Artur Brachowicz, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Tomasz Kokociński oraz Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju insp. Jakub Kosiń. O oprawę muzyczną uroczystości zadbali nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku – Zdroju. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego śpiewania kolędy. Wzorem lat ubiegłych, buscy harcerze przekazali na ręce księdza biskupa oraz gospodarzy spotkania Betlejemskie Światło Pokoju.   W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. W trakcie swoich wystąpień często podkreślali, że przedstawiciele służb mundurowych wypełniając swoje codzienne obowiązki niejednokrotnie ryzykują życiem. Życzyli tyle powrotów   z akcji, ile wyjazdów. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali kolędę, złożyli sobie życzenia, przełamując się jednocześnie opłatkiem.

W dniu 4 maja 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   w Busku-Zdroju, podczas zmiany służby odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, w którym udział wzięli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz wraz ze swoim zastępcą oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP. Podczas uroczystego apelu odczytano wyciągi z rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych,  odznaczeń i wyróżnień. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju, bryg. Artur Brachowicz odczytał także życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej skierowane do wszystkich strażaków, a na zakończenie złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim pracownikom cywilnym, funkcjonariuszom PSP, druhom OSP z terenu powiatu buskiego oraz złożył gratulacje wszystkim odznaczonym i awansowanym.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

ul. Waryńskiego 29a, 28-100 Busko-Zdrój

Telefon kontaktowy

fax. 41 378 20 43 w.205

Elektroniczna skrzynka podawcza

/ub5v99mu73/skrytka

Odwiedzin dziś 11

Odwiedzin od 05.02.2019 34550

Kubik-Rubik Joomla! Extensions